คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  หลักสูตรที่เปิดสอน

 
 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เปิดดำเนินการสอนในหลายหลักสูตร ที่มุ่งประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ เข้ากับวิชาชีพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.), การจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ) หรือ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี และปริญญาตรี 4 ปี

   

สาขาวิชาเอก และหลักสูตร
   สาขาวิชาการบัญชี
   สาขาวิชาการจัดการ  Ph.D.(Management)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 Ph.D.(Marketing Management)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
 M.B.A.
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 M.M.
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
 B.B.A. (Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

   สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  M.B.A. (Technology and Electronic Commerce Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( บธ.ม. )
 B.B.A. (Electronic Commerce Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) *

   สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ  B.B.A. (Entrepreneurship Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) *

   สาขาวิชาการจัดการการทรัพยากรมนุษย์  B.B.A. (Human Resource Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) *

   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  M.Econ.
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
 B.Econ. (Business Economics)
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) *

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  B.B.A. (International Business)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

   สาขาวิชาการตลาด  M.B.A.
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 B.B.A (Marketing)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

   สาขาวิชาการบริหารการเงิน  B.B.A. (Financial Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) *

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  B.B.A. (Business Information Technology)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) *

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  B.B.A. (Business Computer)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

 * หมายถึงกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงหลักสูตร


 
 
    ข่าว เกี่ยวกับหลักสูตร
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Academic/index.php on line 293 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/Academic/index.php on line 293