คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  Highlighted Faculty

 
 

อ.ดร.พรพรรณ  มุสิก อ.ดร.เพ็ชรรัตน์ พัฒนเศรษฐานนท์ อ.พัชรี จิตระวัง  
อ.ดร.พรพรรณ มุสิก อ.ดร.เพ็ชรรัตน์ พัฒนเศรษฐานนท์ อ.พัชรี จิตระวัง  
ปร.ด.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Master of Strategic Management and Marketing
University of Wollongong, Australia
 

 
 
 คณะผู้บริหารคณะ
    คณะกรรมการบริหาร
    ผู้บริหารคณะฯ
บุคลากรสายวิชาการ
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาการจัดการ
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
    สาขาวิชาการเงิน
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ 
บุคลากรสายสนับสนุน
    งานเลขานุการคณะฯ
    งานบริหารทั่วไป
    งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    งานโสตทัศนูปกรณ์
    งานอาคารสถานที่
    งานยานยนต์
    งานการเงินและพัสดุ
    งานวางแผนและข้อมูล
    งานทะเบียนและประมวลผล
    งานบัณฑิตศึกษา
    งานบริหารการวิจัย
    งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
    งานประกันคุณภาพ 
 
     
   
 
    งานวิจัย ACC

  
 รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น