คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศเลขที่นั่งปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ประกาศเลขที่นั่งปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 
นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข.. [27/02/2556 ,17:02:16]    อ่าน[3684]
  โครงการอบรมหัวข้อ “การใช้เครื่องคำนวณ BAII-PLUS”
โครงการอบรมหัวข้อ “การใช้เครื่องคำนวณ BAII-PLUS”
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิ..
[22/02/2556 ,14:02:06]    อ่าน[3316]
  โครงการฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป EVIEWS เพื่อการวิเคราะห์ด้านการเงิน (FINANCIAL ANALYSIS USING EVIEWS)
สำหรับนิสิต
สาขาการบริหารการเงินชั้นปีที่ 3 จำนวน 120 คน
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ บุคลิกภาพ เพื่อการเป็นบัณฑิตที่เป็นเลิศ ก่อนก้าวสู่ตลาดงาน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ บุคลิกภาพ เพื่อการเป็นบัณฑิตที่เป็นเลิศ ก่อนก้าวสู่ตลาดงานจัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะก.. [21/02/2556 ,14:02:59]  อ่าน[3448]
  โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีสู่สากล(ดูงานต่างประเทศ)
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีสู่สากล(ดูงานต่างประเทศ)
จัดโดยศูนย์บริการวิ..
[18/02/2556 ,17:02:30]  อ่าน[5590]
  ศูนย์สอบ IT Certificate Testing Center คณะการบัญชีฯ เปิดอบรมติวและสอบ IT Certificate MS Office2010 รุ่นที่ 4 ปีที่ 2
ศูนย์สอบ IT Certificate Testing Center คณะการบัญชีฯ เปิดอบรมติวและสอบ IT Certificate MS Office2010  รุ่นที่.. [15/02/2556 ,11:02:55]  อ่าน[3253]
  ประกาศรายชือนิสิตที่มีสิทธิ์มาสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olypics 2013 (** แก้ไขรายชื่อ)
ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาลงทะเบียนเซ็นต์.. [15/02/2556 ,10:02:38]  อ่าน[3345]
  โครงการบริการวิชาการ :"การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้" จัดโดย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการบริการวิชาการ :"การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้"จัดโดย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มห.. [14/02/2556 ,14:02:18]  อ่าน[2466]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประเภทโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประเภทโควตาการเรียนดี 3.00 - 3.49,ประเภทนักกีฬาแ.. [14/02/2556 ,12:02:03]  อ่าน[2865]
  โครงการบริการวิชาการ :การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economic Community : AEC)
โครงการบริการวิชาการ :การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economic Community : AEC)
จัด..
[12/02/2556 ,13:02:29]  อ่าน[2390]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |