คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-event.php on line 203 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-event.php on line 203
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-event.php on line 365 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-event.php on line 365

 หัวเรื่องข่าว
  การสัมมนา AEC Forum 2013 พลังเศรษฐกิจเออีซี สู่การเป็นเมืองหลวงแห่งอาเซียน

 รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมสัมมนา“AEC Forum 2013 : พลังเศรษฐกิจเออีซี สู่การเป็น
เมืองหลวงแห่งอาเซียน” ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ ไทยทีวีสีช่อง 3
กล่าวต้อนรับ โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยใน AEC”
นอกจากนี้ยังมี ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาในหัวข้อ “มองไทยใน AEC” นอกจากนี้มีการสัมมนาใน
หัวข้อ CEO AEC” ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย
คุณไพรินทร์  ชูโชติถาวร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
คุณฐาปน  สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
คุณสุภัค  ศิวะรักษ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
คุณกานต์  ตระกูลฮุน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา  ชุมชัยเวทย์
และ การสัมมนา  ในหัวข้อ CEO AEC  X-Gen” ผู้ร่วมเสวนา  ประกอบด้วย
คุณณกรณ์  กรณ์หิรัญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท  วุฒิศักดิ์  คลินิก เวชกรรม จำกัด (มหาชน)
คุณภาวุธ  พงศ์วิทยภานุ  กรรมการผู้จัดการ ตลาดดอดคอม
ดร.นำกฤติ  จีรพุทธิรักษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.พี.พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (คูลแคป)
ดำเนินรายการโดย  คุณโจจิรัฏฐ์ (อรชุน) รินทรวิฑูรย์

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มี คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิตช่วยงาน จากคณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นำโดย
1.อาจารย์สุมิตรา  จิระวุฒินันท์
2.อาจารย์ ดร.นวลละออง  อรรถรังสรรค์
3.อาจารย์ ดร.สุธนา  บุญเหลือ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  แสงมหาชัย
5.อาจารย์ ดร.แคทลียา  ชาปะวัง
6.อาจารย์ ดร.พรพรรณ มุสิก
7.นางสาวอัณณ์ภิศา  ราร่องคำ
8.นายพิษณุ  คุณชื่น
9.นายจิตรณรงค์  นาใจคง

ผลของการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

 


 ประมวลภาพ

 
 
 
 ประกาศเมื่อ   17/01/2556 ,15:01:50
 ภาพโดย   สำนักกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   วัลภ์วดี มณีโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป            อ่านทั้งหมด  58  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง