คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179

 หัวเรื่องข่าว
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี)

 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี)

 รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชาดา ศิริสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ กล่าวรายงาน 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในต่างประเทศ และเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี เกิดความรักความภาคภูมิใจ ในการสำเร็จการศึกษาจาก คณะการบัญชีและการจัดการ และสร้างชื่อเสียง อันดีงามให้กับคณะฯ ในอนาคตในช่วงเช้ามีการบรรยายเกี่ยวการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากร คุณชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี เวียดนาม  คอร์ปอเรชั่นประเทศเวียดนาม

 ในช่วงบ่ายมีการเสวนา เรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อต้องเริ่มต้นสู่วัยทำงาน” โดยวิทยากร อาจารย์ศักดิ์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย และดร.ประทานพร จันทร์อินทร์

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่

 ประกาศเมื่อ   01/11/2559 ,14:11:43
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  61  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกท์