Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการ การจัดการความรู้ แนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน

 รายละเอียดข่าว
โครงการ การจัดการความรู้ แนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน

ชื่อโครงการ  :    
การจัดการความรู้ แนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :    
เครือข่ายวิจัยทางการบัญชี ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำหรับ :  
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รับจำนวน 50 คน

กำหนดการฝึกอบรม :  
วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2556  ระหว่างเวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง 5-2 ตึกอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รูปแบบโครงการ :   
เป็นการนำเสนอแนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน  จำนวน 4 เรื่อง โดยการคัดเลือกงานวิจัยต้นแบบจาก 21 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจแนวคิดและหลักการสำหรับการจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำงานวิจัยได้จริง

เงื่อนไขสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
    1. ผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี                   ท่านละ 1,000  บาท
    2. ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี และบุคคลทั่วไป           ท่านละ 1,500  บาท    
    3. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         www.mbs.msu.ac.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรพรรณ มาตช่วง  (ผู้ประสานงานโครงการฯ)
         โทร. 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608  และ  08-1592-6224

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 
 มีไฟล์แนบ เอกสารแนบท้าย.rar  ประกาศเมื่อ   16/07/2556 ,11:07:28
 รายละเอียดโดย   อรพรรณ มาตช่วง
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2958  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม