Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการอบรมผู้ตรวจสอบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (BORN To BE AUDITOR)

 รายละเอียดข่าว
โครงการผู้ตรวจสอบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ” (BORN To BE AUDITOR)  
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
กลุ่มเป้าหมาย 
รับเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 53 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

   
กำหนดการฝึกอบรม 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556ณ ห้อง901 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก้าวสู่วิชาชีพตรวจสอบได้อย่างมีศักยภาพ 
2. เพื่อกระตุ้นนิสิตสาขาการบัญชี และทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบให้มีความรู้ ความเข้าใจกับวิชาชีพตรวจสอบมากขึ้น 
3. เพื่อให้นิสิตเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพตรวจสอบ 
  

สิ่งที่นิสิตจะต้องเตรียมและรับทราบ 
หมายเหต
** ระบบปิดวันที่ 28 สิงหาคม 56 เวลา 16.30 น.
รับเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 53 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  

 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคลิ๊กที่นี่

 
 มีไฟล์แนบ รายละเอียดโครงการ Bron to be Auditor.pdf  ประกาศเมื่อ   07/08/2556 ,13:08:02
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3354  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม