Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี

 รายละเอียดข่าว
โครงการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี 

กลุ่มเป้าหมาย 
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 53 สาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น 

กำหนดการสอบ สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 9:00-12:00 น. (ดูเลขที่นั่งสอบในไฟล์แนบ) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 รายงานตัวเวลา 9:00 ถึง 12:00 น. ที่ห้อง 1003 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถทางการบัญชีในเบื้องต้นก่อนจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความรู้ ความสามารถทางการบัญชีของตนเองในเบื้องต้นเพื่อให้นิสิตนำเอาผลการทดสอบที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

สิ่งที่จะต้องเตรียม ในวันสอบข้อเขียน: 
แต่งการชุดนิสิตตามกฎการแต่งกายเข้าห้องสอบของมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณในการสอบข้อเขียน ในวันสอบสัมภาษณ์: แต่งกายด้วยชุดสุภาพที่เหมาะสำหรับการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน (นิสิตหญิงสามารถแต่งหน้าได้) เตรียมตัวสัมภาษณ์ เสมือนการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานจริง ไฟล์แนบ: เลขที่นั่งสอบข้อเขียน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
 
 มีไฟล์แนบ เลขที่นั่งสอบQE-AC53.pdf  ประกาศเมื่อ   14/08/2556 ,10:08:40
 รายละเอียดโดย   อ.วิชนี เอี่ยมชุ่ม
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2942  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม