Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการ 'การบรรยายพิเศษและเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชี'

 รายละเอียดข่าว
โครงการ "การบรรยายพิเศษและเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชี"
จัดโดย:เครือข่ายวิจัยทางบัญชี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายวิจัยทางบัญชีและผู้สนใจทั่วไปให้มีความเชี่ยวชาญ ในการทำวิจัยทางการบัญชีอย่าง   แท้จริง
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในความรู้และทักษะการทำวิจัยทางการบัญชีให้กับ สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางบัญชีและผู้สนใจ   ทั่วไปเพื่อสามารถนำไปใช้จริงในการทำวิจัย
3. เพื่อให้ผู้เข้าเสวนามีความสามารถนำความรู้จากการเสวนาไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

รูปแบบโครงการ
เป็นการเสวนาเนื้อหาด้านการทำวิจัยทางการบัญชี ด้านการตรวจสอบบัญชีและภาษี และด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ        
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        และ ประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี
 2.ศ.ดร.อรพินท์ ดวงพลอย        ที่ปรึกษาคณะการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 3.อ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์        รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต        และ ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยด้านบัญชีการเงิน
 4.อ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู        คณบดีคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์        และ ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยด้านบัญชีบริหาร
 5.อ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (ผู้ดำเนินรายการ)        คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต       และ รองประธานกรรมการเครือข่ายฯ ฝ่ายวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 12.00 น.

สถานที่ดำเนินการ
ณ ห้อง 5-2 ชั้น 5 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.mbs.msu.ac.th

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางบัญชีและผู้สนใจทั่วไปมีความรู้และสามารถทำวิจัยงานทางการบัญชีได้
2.สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางบัญชีและผู้สนใจทั่วไปมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ วิจัยงานทางการบัญชี
3.สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางบัญชีและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
4.สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางบัญชีและผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ในการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ
5.สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางบัญชีและผู้สนใจทั่วไปมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อม เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในระดับสูง

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
1.สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี ท่านละ 500 บาท
2.นิสิต/นักศึกษา ท่านละ 500 บาท
3.บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,000 บาท 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์โทร.08-5855-6926 หรือ อีเมล์ Seerungrat.s@mbs.msu.ac.th
นางสาวอรพรรณ มาตช่วง (ผู้ประสานงานโครงการ)โทร.08-1592-6224 หรือ อีเมล์ oraphan.m@acc.msu.ac.th

การส่งหลักฐานการสมัครส่งทางไปรษณีย์
ส่งมาที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ส่งทางโทรสาร ส่งมาที่เบอร์โทรสาร 0-4375-4422

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคลิ๊กที่นี่
  ประกาศเมื่อ   18/06/2557 ,12:06:39
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  4255  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม