Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมPartial Least Square Path Modeling:PLS Path Modeling)”

 รายละเอียดข่าว
ชื่อโครงการ:  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมPartial Least Square Path Modeling:PLS Path Modeling)

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  เครือข่ายวิจัยทางบัญชี ร่วมกับ คณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิ

 

ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยทางบัญชี 


หลักการและเหตุผล 

            การผลิตผลงานวิจัยนับเป็นภารกิจที่มีความ สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งหมายรวมถึงคุณภาพของอาจารย์  นักศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และบัณฑิต   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนานักวิจัยใหม่ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง   สำหรับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะมีปัจจัยและตัวแปร ที่เกี่ยวข้องหลายตัวแปร  และสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรวมทั้งการเขียนออกมาในรูปของสมการโครงสร้างเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในเชิงตัวแปรเหตุที่ส่งผลเชื่อมโยงต่อไปยังตัวแปรผล  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเทคนิคทางสถิติวิเคราะห์ขั้นสูงที่เรียกว่า โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM ) ส่วนโปรแกรม PLS (Partial Least Square Path Modeling: PLS Path Modeling) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอีกโปรแกรมหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง มีความใช้ง่ายสะดวก  ไม่ซับซ้อน

เครือข่ายวิจัยทางการบัญชีซึ่งเป็นหน่วยงานในความร่วมมือระหว่าง 51 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้โปรแกรมดังกล่าวในงานวิเคราะห์สมการโครงสร้าง จึงเห็นสมควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการพัฒนาสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยโปรแกรมPLSเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และผู้ที่มีความสนใจสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ 

  1.   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง  สำหรับการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง 
  2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้  PLSในการพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ข้อมูล

 

รูปแบบโครงการ 

      1. การบรรยายเนื้อหาแนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับโมเดลสมการโครงสร้าง   1 วัน

2. การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PLSในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   1 วัน

 

วิทยากร   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี พิริยะกุล    อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ 

          ระหว่างวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. (รายละเอียดตามกำหนดการ)

          ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ชั้น 21อาคาร   TST ศูนย์ศึกษาวิภาวดีมหาวิทยาลัยรังสิตซอยเฉยพ่วง

          ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา 

          1.สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี ท่านละ 3,000 บาท                                                                                                                                                                 2. บุคคลทั่วไป  ท่านละ 3,500   บาท      

 

รายละเอียดกำหนดการและใบสมัคร :   

http://www.mbs.msu.ac.th/img_spacial/accsing.pdf

 

  ประกาศเมื่อ   10/10/2557 ,15:10:18
 รายละเอียดโดย   อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3542  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   พรพิชิต โพธิ์ศรี