Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการเปิดประสบการณ์ – ทัศนศึกษาเศรษฐกิจประเทศ ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ “ AEC Experience season 3”

 รายละเอียดข่าว
หลักการและเหตุผล  

 

ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics

Community : AEC) ซึ่งมีประเทศสมาชิก จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงค์โปร์ จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน หลังจากได้มีความพยายามในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเขตเศรษฐกิจ AEC แก่คนในชาติเพื่อให้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ แต่อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ในการก้าวเข้าสู่ AEC ยังคงมีประเด็นที่หลากหลายที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เรียนรู้วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของแต่ละชาติสมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการรวมเป็นประชาคม ในจำนวนสมาชิกดังกล่าวประเทศสิงคโปร์ และ มาเลเซีย จัดอยู่ในกลุ่มผู้นำเศรษฐกิจของ AEC โดยวัดจาก GDP ของประเทศ นอกจากนี้ประเทศทั้งสองยังเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของนักศึกษาไทยที่จะสำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเดียวกัน รวมถึงทั้งสองประเทศมีชายแดนติดกับภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งในภาคใต้ของไทยก็มีเมืองเศรษฐกิจ และเมืองการศึกษาที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีเช่นกัน คือ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย อำเภอหาดใหญ่ ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเขตเศรษฐกิจ AEC และผลกระทบต่อตนเองในอนาคต รวมถึงมีโอกาสได้ศึกษาวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม AEC เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเองให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ศูนย์บริการวิชาการ จึงได้ร่วมกับ สาขาการบัญชีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจะจัดโครงการ  .......เปิดประสบการณ์ – ทัศนศึกษาเศรษฐกิจประเทศกลุ่ม AEC ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์

“ AEC Experience season3” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 -8 มกราคม 2558

 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อม สู่AEC

2. เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและ ระบบการศึกษาของประเทศ ไทย มาเลเซีย และ สิงค์โปร์

3. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของประเทศไทย มาเลเซีย และ สิงค์โปร์

4. เพื่อให้นิสิตได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

 

คลิกดูรายลเะอียดโครงการฯ

  ประกาศเมื่อ   20/10/2557 ,12:10:38
 รายละเอียดโดย   อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1406  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   พรพิชิต โพธิ์ศรี