คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  หน่วยงานในคณะ

 
   
 
 ศูนย์บริการวิชาการ

    ศูนย์ที่ปรึกษาการประกอบการและการจัดการธุรกิจ
    ศูนย์พัฒนาการบัญชี
    ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หน่วยงานในคณะ

    สำนักงานเลขานุการคณะ

      1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
              - งานธุรการและสารบรรณ
              - งานการประชุม
              - งานพัฒนาบุคลากร
              - งานวิเทศสัมพันธ์
              - งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

      2. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
              - งานการเงิน
              - งานการบัญชี
              - งานพัสดุ

      3. กลุ่มงานวางแผนและข้อมูล
              - งานวางแผน
              - งานวิเคราะห์ข้อมูล
              - งานการตลาด
              - งานประชาสัมพันธ์

    สำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี

      1. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
              - งานทะเบียนนิสิต

    สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย

      1. กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา
              - งานบัณฑิตศึกษา

      2. กลุ่มงานบริหารการวิจัย
              - งานการวิจัย
              - งานวารสารและจุลสาร

    สำนักบริหารกิจการนิสิต

      1. กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
              - งานกิจการนิสิต
              - งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

    สำนักประกันคุณภาพ

      1. กลุ่มงานประกันคุณภาพ
              - งานประกันคุณภาพ 
 
 
     
 
    ข่าว เกี่ยวกับการอบรม
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Section/index.php on line 308 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/Section/index.php on line 308
 โครงการ "บัณฑิตยุคใหม่ใส่ใจการเงิน"