คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ

 
   
 
การเข้าศึกษาต่อ
  การเข้าศึกษาต่อ
    ระดับบัณฑิตศึกษา
    ระดับปริญญาตรี


 
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
  หลักสูตรที่เปิดสอน
    ปริญญาตรี พิเศษ(เทียบเข้า)
    ปริญญาตรี 4 ปี
    ปริญญาโท
    ปริญญาเอก 
การสนับสนุนการเรียน
  การสนับสนุนการเรียน
    ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
    ระบบจำลองตลาดหลักทรัพย์
    Server ที่รองรับการพัฒนา (Windows Base)
    Server ที่รองรับรับการพัฒนา (Web Base)

    Mac Milk (ร้านค้าธุรกิจจำลอง)
    หอพัก
       - สำนักกิจการหอพัก มมส.
       - พอพักหญิงกันทรวิชัย
       - พอพักหญิงบรบือ
       - พอพักในเมือง
    ศูนย์ ออกกำลังกาย
    พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   (เขตพื้นที่ในเมือง)
   อาคารเรียน 1 คณะการบัญชีและการจัดการ


 
  ทุนการศึกษา
    ทุน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ทุนเพชรการบัญชี
    ทุนสนับสนุนผู้มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี
    ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
      - ทุนภูมิพล ประจำแต่ละปีการศึกษา
      - ทุนบุญรอดเพื่อพัฒนา นิสิต นักศึกษา
      - ทุนเครื่อเจริญโภคภัณฑ์
      - ทุนเทสโก้โลตัส
      - ทุนเดวิดเกียง
      - ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
      - ทุนเบอรี่ยุคเกอร์
      - ทุนปอเต็กตึ้ง
 
 

 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/Portal/Continue/index.php on line 670 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/Portal/Continue/index.php on line 670
 ประกาศรอบการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ระดับคณะฯ คณะการบัญชีและการจัดการ  

 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017 

 ประกาศรายชื่อนิสิตเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (QE) ของนิสิตสาขา GM HRM ENT หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

 ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม