คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  บุคลากร

 
   
 
 ระบบบริการออนไลน์
    Email AccMail
    รายชื่อผู้ใช้ระบบ AccMail
    MSU live mail
    ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ (FIS)
    Electronic Document System
    MIS Web
    ระบบลงทะเบียนนิสิตสำหรับอาจารย์
    ระบบจองห้องเรียน ออนไลน์
    ระบบรับแจ้งงานอาคารสถานที่
    ระบบก๊อปปี้ปริ๊นท์
    ระบบประเมินการจองห้องเรียน ออนไลน์
    เว็บบอร์ดคณะฯ
    ระบบ SMS AccBiz
    ระบบ เทียบโอนรายวิชา

    แบบฟอร์ม ต่างๆ
    ใบบันทึกข้อความ เดินทางไปราชการ
    แบบขอหนังสือรับรองจากคณะฯ(บุคลากร)
    แบบคำขอใช้ยานยนต์คณะฯ

    ใบรายชื่อนิสิต แยกตามห้อง


    แบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    แบบฟอร์มทั่วไป
    แบบประเมิน
    มาตรฐานภาระงาน

    แบบฟอร์มวิชาการ
    ทุนส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

    แบบฟอร์มสัญญา
    สวัสดิการ (พนักงาน)
    สวัสดิการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

 
   
 
 
 
   
 

 
 
    งานวิจัย ACC


  งานวิจัย
  คณะการบัญชีและการจัดการ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    ข่าวเกี่ยวกับงานวิจัย
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/Portal/Faculty-Staff/index.php on line 282 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/Portal/Faculty-Staff/index.php on line 282
 เอกสารขอเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 

 ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี 

 ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 (พัฒนาศักยภาพสู่สากล)

 ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 (ตำแหน่งทางวิชาการ 100,000 บาท)