คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

E-Mail MBS

ระบบสืบค้นอีเมล์


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Document Online, MBS

กรอกชื่อบุคลากร

ข้อมูลคำสั่งออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา อีเม์
1 นางประนอม โฆวินวิพัฒน์
2 นายกรไชย พรลภัสรชกร markarlington@hotmail.com
3 นางบุญอนันต์ ไชยชลอ
4 นางสาวนภาภรณ์ พลนิกรกิจ naphaphorn.p@acc.msu.ac.th,Naphaphorn_pj@hotmail.com
5 นางสาวจุลสุชดา ศิริสม julsuchada.s@mbs.msu.ac.th
6 นางสาวสุมาลี ลิ้มสุวรรณ Sumalee.l@msu.ac.th
7 นางญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ yanin.t@acc.msu.ac.th,yanin.s@msu.ac.th
8 นางสาวธัญกมล ปะละฤทธิ์ thanyagamon.p@acc.msu.ac.th
9 นายณัฐวงศ์ พูนพล Nuttavong.p@acc.msu.ac.th; Poonpool@hotmail.com
10 นายไตรรงค์ สวัสดิกุล trairong.s@mbs.msu.ac.th
11 นางสาววราพร เปรมพาณิชย์นุกูล varaporn.pr@mbs.msu.ac.th
12 นางสาวกฤตยา แสงบุญ krittaya.s@acc.msu.ac.th
13 นางสาวอัญชลี สุขขีวัฒน์ sukkhe_lee@hotmail.com
14 นางสาวชลธิชา ธรรมวิญญู chonthicha.t@mbs.msu.ac.th,
15 นายขจิต ณ กาฬสินธุ์ khajit.k@acc.msu.ac.th
16 นางสาวประทานพร พิริยะกุล p_piriyakul@hotmail.com
17 นายดร.อมฤต สมพงษ์ amarit.s@acc.msu.ac.th
18 นางสาววิชนี เอี่ยมชุ่ม wichanee.i@acc.msu.ac.th
19 นางสาวจิระพันธ์ ชูจันทร์ jirapan.c@acc.msu.ac.th,jirapan_5@hotmail.com
20 นายสุวรรณ หวังเจริญเดช suwan.w@acc.msu.ac.th / suwan.wang@hotmail.com
21 นางนภัทร จันทรจตุรภัทร napat.j@acc.msu.ac.th
22 นางธัญญธร ศรีวิเชียร pornpanom.s@acc.msu.ac.th
23 นายณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ nattawut.t@acc.msu.ac.th,nnuu_ton@hotmail.com
24 นางสาวสลักจิต นิลผาย salakjit.n@acc.msu.ac.th
25 นางสาวนันทนา งามตามพงศ์ nantana.mod@gmail.com
26 นางสาวศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์ sudsomboon@hotmail.com
27 นางสาวรสจรินทร์ กุลศรีสอน rotcharin.k@acc.msu.ac.th
28 นายอัครเดช ฉวีรักษ์ aukkaradej.c@acc.msu.ac.th
29 นางสาวกัญญมน วิทยาภูมิ kanyamon.w@acc.msu.ac.th
30 นางสาวศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์ suparak.j@acc.msu.ac.th
31 นายไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา pairat.p@acc.msu.ac.th,focusaudit@gmail.com
32 นางสาวพรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก porntip.s@acc.msu.ac.th,tiptip_bkk@hotmail.com
33 นายอัครวิชช์ รอบคอบ phaiboon.r@acc.msu.ac.th
34 นางสาวอิงอร นาชัยฤทธิ์ ingorn.n@acc.msu.ac.th
35 นางสาวนาถนภา นิลนิยม pailin.n@acc.msu.ac.th
36 นางสาวศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ suttinee.p@acc.msu.ac.th
37 นางสาวกัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม kanyanat.r@acc.msu.ac.th
38 นางสาวธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย teeraporn.l@acc.msu.ac.th
39 นางสาวณรัฐวรรณ มุสิก naratthawun.m@acc.msu.ac.th
40 นายอุเทน เลานำทา uthen.l@acc.msu.ac.th
41 นายภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ pakawat.k@mbs.msu.ac.th
42 นายณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง nath.s@mbs.msu.ac.th
43 นางสาวกฤตยาวดี เกตุวงศา krittayawadee.g@mbs.msu.ac.th
44 นายธกานต์ ชาติวงศ์ tkan.c@acc.msu.ac.th
45 นางอิสยาภรณ์ ประเสริฐสังฃ์ darika.s@acc.msu.ac.th,Darika.s@msu.ac.th
46 นางสาวกาญจนา สุคัณธสิริกุล eed873@hotmail.com
47 นายมงคล ม่วงเขียว mongkhon.m@msu.ac.th
48 นางมลิจันทร์ ทองคำ malichan.t@acc.msu.ac.th
49 นางสาวชุติมา เรืองอุตมานันท์ chutima.r@acc.msu.ac.th,chutima.r.@msu.ac.th
50 นางสาวผศ.ดร.ธีรา เอราวัณ Theera.E@mbs.msu.ac.th
51 นางสาวประทานพร จันทร์อินทร์ prathanporn.j@acc.msu.ac.th
52 นางสาวพิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา pimgarn.s@acc.msu.ac.th
53 นางสาววิชชุดา โพธิ์ศรี witchuda.p@acc.msu.ac.th
54 นายอนิรุทธิ์ ผงคลี anirut.p@mbs.msu.ac.th
55 นายอภิชัย มหธรรม apichai.m@acc.msu.ac.th
56 นางสาวเกศินี หล้าวงศ์ kesinee.l@acc.msu.ac.th,lawonk.kesinee@gmail.com
57 นางสาวณัชชา ลิ้มธนาคม natcha.l@acc.msu.ac.th
58 นางสาวพิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ pimnipa.t@mbs.msu.ac.th
59 นางสาวนริศรา สัจจพงษ์ narissara.s@mbs.msu.ac.th
60 นางสาวแคทลียา ชาปะวัง cattaleeya.c@acc.msu.ac.th,charpavang@hotmail.com
61 นางสาวปวิภาดา ทวีสิทธิ์ pawipada.t@acc.msu.ac.th
62 นางสาวอารีรัตน์ ปานศุภวัชร areerat.s@mbs.msu.ac.th
63 นางสาวพัชรี จิตระวัง
64 นางสาวศศวรรณ เฮียงราช sasawan.h@acc.msu.ac.th
65 นายวจนะ ภูผานี watjana.p@acc.msu.ac.th
66 นางสาวอ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว chularat.k@acc.msu.ac.th
67 นายสุวกิติ อมรพันธุ์ suwakitti.a@mbs.msu.ac.th
68 นางสาวรุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ rujira.l@acc.msu.ac.th
69 ญาดา สามารถ yada.s@acc.msu.ac.th
70 นายยุทธชัย เกราะแก้ว
71 นายกุรดีป ซิงห์ aj.deep@hotmail.com & aj.deep@yahoo.co.uk
72 นายสุนัย โพธิสาร sounay.p@acc.msu.ac.th
73 นายByungho Yu byungho.y@mbs.msu.ac.th
74 นางรุศดา แก้วมาตย์ kornkanok.t@acc.msu.ac.th,Kornkanok3399@yahoo.com
75 นายศุภพงษ์ ปิ่นเวหา supapong.p@mbs.msu.ac.th ,supapong_pin@yahoo.com
76 นางสาวจินดารัตน์ ปีมณี jindarat.p@acc.msu.ac.th,j_pee72@hotmail.com
77 นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ Sakcharaen.p@mbs.msu.ac.th
78 นางสาววราวรรณ ชูวิรัช warawan.c@acc.msu.ac.th
79 นายณศิว์ ชูวิรัช nasi.c@acc.msu.ac.th
80 นายดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล chokchai.s@acc.msu.ac.th,dr.choke@yahoo.com
81 นางสาวภัชษร สิ่วสำแดงเดช patsorn.s@acc.msu.ac.th
82 นายวิษณุ สุมิตสวรรค์ vissanu.z@acc.msu.ac.th
83 นายพลาญ จันทรจตุรภัทร palan.j@mbs.msu.ac.th
84 นางสาวสุธนา บุญเหลือ sthanyakhan@gmail.com
85 นายพรลภัส สุวรรณรัตน์ pornlapas.s@mbs.msu.ac.th
86 นางศศิ นพเกตุ sasi.n@acc.msu.ac.th
87 นายพงศธร ตันตระบัณฑิตย์ pongsatorn.t@acc.msu.ac.th
88 นายการุณย์ ประทุม karun.p@acc.msu.ac.th
89 นายปกรณ์ สัจจพงษ์ pakorn.s@msu.ac.th
90 นางสาวกุลิสรา ลิ้มสุวรรณ kannika.j@acc.msu.ac.th
91 นายธนชาติ เราประเสริฐ tach_b@hotmail.com
92 นางสาวนวลละออง อรรถรังสรรค์ nuanlaong.a@acc.msu.ac.th
93 นางสาวอัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ achariya.i@acc.msu.ac.th
94 นายวราวุฒิ วรานันตกุล warawut.w@acc.msu.ac.th
95 นายAndrew Ronald Cottam andrew.r@acc.msu.ac.th,cottamar@gmail.com
96 นายเอกภูมิ วงษาไฮ eakapoom.w@mbs.msu.ac.th
97 นายกมล เสวตสมบูรณ์ gamon.s@acc.msu.ac.th,gamon_s@yahoo.com
98 นางอุบลวัลย์ รอดเอี่ยม aubonwan.r@acc.msu.ac.th
99 นางสาววีรยา ภัทรอาชาชัย veeraya.pai@hotmail.com
100 นายการันต์ กิจระการ karun.k@acc.msu.ac.th
101 นางสาวดวงรัตน์ ธารดำรงค์ duangrat.t@acc.msu.ac.th
102 นายวราวุฒิ นาคบุญนำ warawut.n@acc.msu.ac.th
103 นางสาวกาญจนา หินเธาว์ kanjana.h@acc.msu.ac.th
104 นายพันคม ศรีบุญลือ pankom.s@acc.msu.ac.th
105 นางสาวศรินทรีย์ อุดชาชน sarinthree.u@acc.msu.ac.th
106 นางสาวทัดสุดา อิ่มสุวรรณ tudsuda.i@acc.msu.ac.th
107 นายMr.Olivier Della Maestra olivier.d@acc.msu.ac.th
108 นางXiaoque Chen vivien.s@acc.msu.ac.th
109 นายดร.อรรถพล หมู่มี atthaphon.m@mbs.msu.ac.th
110 นายพีรวัฒน์ ไชยล้อม peerawat.c@acc.msu.ac.th
111 นางมณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง manisara.s@acc.msu.ac.th
112 นางสาวอรวรรณ วรานันตกุล
113 นางสาวพลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
114 นายสันติภาพ สุขเอนกนันท์ santiparp.s@acc.msu.ac.th
115 นางสาวสุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ sujinda.p@acc.msu.ac.th
116 นางสุมิตรา จิระวุฒินันท์ sumittra.j@acc.msu.ac.th
117 นายภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ purit.p@acc.msu.ac.th
118 นายJOHN C. DAVIES john.d@mbs.msu.ac.th
119 นางสาวธมลวรรณ วงศ์นรา tamonwan.w@mbs.msu.ac.th
120 นางสาวจิรายุ รัตนบวร
121 นายเอกชัย แน่นอุดร ekkachai.n(at)mbs.msu.ac.th
122 นางพนิดา ผดุงเวียง panida.p@acc.msu.ac.th
123 นายยงยุทธ รัชตเวชกุล yongyut.r@mbs.msu.ac.th
124 นางสาวประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ prapaporn.c@mbs.msu.ac.th prapaporn07@hotmail.com
125 นางสาวรัตนาวดี สนธิประสาท rattanawadee.s@acc.msu.ac.th
126 นางสาวศิริลักษณ์ ไกยวินิจ sirilak.k@acc.msu.ac.th
127 นางสาวผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม manirath.w@acc.msu.ac.th
128 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย สาวิถี charuay.s@mbs.msu.ac.th
129 นายวีรวัฒน์ มะเสนา veerawat.m@msu.ac.th
veerawatm@gmail.com
130 นายระดม เจือจันทร์ radom.j@mbs.msu.ac.th, radom.j@acc.msu.ac.th
131 นายดร. สมหมาย ขันทอง sommai.k@acc.msu.ac.th
132 นายเลอศักดิ์ โพธิ์ทอง lersak.p@acc.msu.ac.th
133 นางสาวณัฐอาภา สัจจวาที natarpha.s@mbs.msu.ac.th
134 นางสาวพิไลพรรณ แจ้งไพศาล pilaipan.c@acc.msu.ac.th
135 นายวิชา ศิริธรรมจักร์ wicha.s@gmail.com
136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ จันทีนอก kriangsak.c@acc.msu.ac.th
137 นางสาวเพ็ชรรัตน์ พัฒนเศรษฐานนท์ petcharat.p@acc.msu.ac.th
138 นางดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ nattakarn.b@acc.msu.ac.th
139 นายอนุพงศ์ สุขประเสริฐ anupong.s@acc.msu.ac.th
140 นายนิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร nipotepat.m@acc.msu.ac.th
141 นายกิตติพล วิแสง kittipol.w@acc.msu.ac.th
142 นายปวรปรัชญ์ หงสากล pawornprat.h@mbs.msu.ac.th
143 นายอิทธิพล เอี่ยมภูงา itthiphol.e@msu.ac.th,itthiphol.e@gmailcom
144 นางสาวอริศาพัชร สุทธิดี arisaphat.s@mbs.msu.ac.th
145 นางสาวเมธาพร อบทอง mehtabhorn.o@mbs.msu.ac.th
146 นายสมโภช ทองน้ำเที่ยง sompoch.t@acc.msu.ac.th, sompoch.t@mbs.msu.ac.th, sompoch.t@msu.ac.th
147 นายไพรสันต์ ผดุงเวียง
148 นายพิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ phichai.t@acc.msu.ac.th,phichai.t@msu.ac.th
149 นางสาวธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ teerapan.u@acc.msu.ac.th
150 นายศตคุณ แก้วมงคุณ chatri.k@acc.msu.ac.th,ckatkku@hotmail.com
151 นางสาวนงลักษณ์ แสงมหาชัย nongluk.s@acc.msu.ac.th
152 นางสาวธันยพร ชัยคณารักษ์กูล
153 นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย ongart10800@yahoo.com, ongart.c@mbs.msu.ac.th
154 นางสาวประภัสสร วารีศรี prapassorn.w@acc.msu.ac.th
155 นายชินภัทร คันธพนิต chinapat.k@acc.msu.ac.th
156 นางชุติญา คันธพนิต chutiya.k@acc.msu.ac.th
157 นางวิมล อารยะรัตน์ -
158 นายธีระพล ศิระบูชา theeraphol.s@acc.msu.ac.th
159 นางสาวสุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ suteera.p@acc.msu.ac.th
160 นายนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ econ555@gmail.com, nitiphong.s@mbs.msu.ac.th
161 นายสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ subunn.i@acc.msu.ac.th
162 นางสาวศรัญญา รักสงฆ์ saranya.r@acc.msu.ac.th
163 นางสาวเกสินี หมื่นไธสง kesinee.m@acc.msu.ac.th,jeed_ku@hotmail.com
164 นางสาวเบญจมาภรณ์ สมบัติธีระ benchamaphorn.s@acc.msu.ac.th
165 นายเดช กาญจนางกูร
166 นายเอกฉัตร สิริสรรคานันต์ aeggarchat.s@acc.msu.ac.th
167 นายอุทิศ พงศ์จิรวัฒนา utis24@hotmail.com
168 นายคฑาวุธ เจียมบัว
169 นางสาวแพรวไพลิน จันทรโพธิ์ศรี
170 นางสาวณัฐภัค พิธรัตน์
171 นายณัฏฐ์ ธารเจริญ nut.t@mbs.msu.ac.th
172 นายคมกริช วงศ์แข komkrit.w@mbs.msu.ac.th