คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

E-Mail MBS

ระบบสืบค้นอีเมล์


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Document Online, MBS

กรอกชื่อบุคลากร

ข้อมูลคำสั่งออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา อีเม์
1 นางสาวนภาภรณ์ พลนิกรกิจ naphaphorn.p@acc.msu.ac.th,Naphaphorn_pj@hotmail.com
2 นางสาวจุลสุชดา ศิริสม julsuchada.s@mbs.msu.ac.th
3 นางญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ yanin.t@acc.msu.ac.th,yanin.s@msu.ac.th
4 นางสาวธัญกมล ปะละฤทธิ์ thanyagamon.p@acc.msu.ac.th
5 นายณัฐวงศ์ พูนพล Nuttavong.p@acc.msu.ac.th; Poonpool@hotmail.com
6 นางสาววราพร เปรมพาณิชย์นุกูล varaporn.pr@mbs.msu.ac.th
7 นางสาวกฤตยา แสงบุญ krittaya.s@acc.msu.ac.th
8 นางสาวอัญชลี สุขขีวัฒน์ anchalee.s@acc.msu.ac.th
9 นางสาวชลธิชา ธรรมวิญญู chonthicha.t@mbs.msu.ac.th,
10 นายดร.อมฤต สมพงษ์ amarit.s@acc.msu.ac.th
11 นางสาววิชนี เอี่ยมชุ่ม wichanee.i@acc.msu.ac.th
12 นายสุวรรณ หวังเจริญเดช suwan.w@acc.msu.ac.th / suwan.wang@hotmail.com
13 นางนภัทร จันทรจตุรภัทร napat.j@acc.msu.ac.th
14 นางธัญญธร ศรีวิเชียร pornpanom.s@acc.msu.ac.th
15 นายณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ nattawut.t@acc.msu.ac.th,nnuu_ton@hotmail.com
16 นางสาวสลักจิต นิลผาย salakjit.n@acc.msu.ac.th
17 นางสาวนันทนา งามตามพงศ์ nantana.mod@gmail.com
18 นางสาวศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์ sudsomboon@hotmail.com
19 นางสาวรสจรินทร์ กุลศรีสอน rotcharin.k@acc.msu.ac.th
20 นางสาวศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์ suparak.j@acc.msu.ac.th
21 นายอัครวิชช์ รอบคอบ phaiboon.r@acc.msu.ac.th
22 นางสาวอิงอร นาชัยฤทธิ์ ingorn.n@acc.msu.ac.th
23 นางสาวนาถนภา นิลนิยม pailin.n@acc.msu.ac.th
24 นางสาวศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ suttinee.p@acc.msu.ac.th
25 นางสาวกัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม kanyanat.r@acc.msu.ac.th
26 นางสาวธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย teeraporn.l@acc.msu.ac.th
27 นางสาวณรัฐวรรณ มุสิก naratthawun.m@acc.msu.ac.th
28 นายอุเทน เลานำทา uthen.l@acc.msu.ac.th
29 นายภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ pakawat.k@mbs.msu.ac.th
30 นายณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง nath.s@mbs.msu.ac.th
31 นางสาวกฤตยาวดี เกตุวงศา krittayawadee.g@mbs.msu.ac.th
32 นายธกานต์ ชาติวงศ์ tkan.c@acc.msu.ac.th
33 นางมลิจันทร์ ทองคำ malichan.t@acc.msu.ac.th
34 นางสาวชุติมา เรืองอุตมานันท์ chutima.r@acc.msu.ac.th,chutima.r.@msu.ac.th
35 นางสาวธีรา เอราวัณ Theera.E@mbs.msu.ac.th
36 นางสาวประทานพร จันทร์อินทร์ prathanporn.j@acc.msu.ac.th
37 นางสาววิชชุดา โพธิ์ศรี witchuda.p@acc.msu.ac.th
38 นายอภิชัย มหธรรม apichai.m@acc.msu.ac.th
39 นางสาวเกศินี หล้าวงศ์ kesinee.l@acc.msu.ac.th,lawonk.kesinee@gmail.com
40 นางสาวพิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ pimnipa.t@mbs.msu.ac.th
41 นางสาวนริศรา สัจจพงษ์ narissara.s@mbs.msu.ac.th
42 นางสาวแคทลียา ชาปะวัง cattaleeya.c@acc.msu.ac.th,charpavang@hotmail.com
43 นางสาวอารีรัตน์ ปานศุภวัชร areerat.s@mbs.msu.ac.th
44 นางสาวพัชรี จิตระวัง pacharee.j@acc.msu.ac.th
45 นางสาวศศวรรณ เฮียงราช sasawan.h@acc.msu.ac.th
46 นายวจนะ ภูผานี watjana.p@acc.msu.ac.th
47 นางสาวจุฬารัตน์ ขันแก้ว chularat.k@acc.msu.ac.th
48 นายสุวกิติ อมรพันธุ์ suwakitti.a@mbs.msu.ac.th
49 นางสาวรุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ rujira.l@acc.msu.ac.th
50 ญาดา สามารถ yada.s@acc.msu.ac.th
51 นายยุทธชัย เกราะแก้ว
52 นายByungho Yu byungho.y@mbs.msu.ac.th
53 นายศุภพงษ์ ปิ่นเวหา supapong.p@mbs.msu.ac.th ,supapong_pin@yahoo.com
54 นางสาวจินดารัตน์ ปีมณี jindarat.p@acc.msu.ac.th,j_pee72@hotmail.com
55 นางสาววราวรรณ ชูวิรัช warawan.c@acc.msu.ac.th
56 นายณศิว์ ชูวิรัช nasi.c@acc.msu.ac.th
57 นางสาวภัชษร สิ่วสำแดงเดช patsorn.s@acc.msu.ac.th
58 นายพลาญ จันทรจตุรภัทร palan.j@mbs.msu.ac.th
59 นางสาวสุธนา บุญเหลือ sthanyakhan@gmail.com
60 นายพรลภัส สุวรรณรัตน์ pornlapas.s@mbs.msu.ac.th
61 นายพงศธร ตันตระบัณฑิตย์ pongsatorn.t@acc.msu.ac.th
62 นายการุณย์ ประทุม karun.p@acc.msu.ac.th
63 นายปกรณ์ สัจจพงษ์ pakorn.s@msu.ac.th
64 นางสาวกุลิสรา ลิ้มสุวรรณ kannika.j@acc.msu.ac.th
65 นางสาวนวลละออง อรรถรังสรรค์ nuanlaong.a@acc.msu.ac.th
66 นางสาวอัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ achariya.i@acc.msu.ac.th
67 นายAndrew Ronald Cottam andrew.r@acc.msu.ac.th,cottamar@gmail.com
68 นายเอกภูมิ วงษาไฮ eakapoom.w@mbs.msu.ac.th
69 นายกมล เสวตสมบูรณ์ gamon.s@acc.msu.ac.th,gamon_s@yahoo.com
70 นางสาววีรยา ภัทรอาชาชัย veeraya.pai@hotmail.com
71 นายการันต์ กิจระการ karun.k@acc.msu.ac.th
72 นางสาวดวงรัตน์ ธารดำรงค์ duangrat.t@acc.msu.ac.th
73 นายวราวุฒิ นาคบุญนำ warawut.n@acc.msu.ac.th
74 นางสาวกาญจนา หินเธาว์ kanjana.h@acc.msu.ac.th
75 นายพันคม ศรีบุญลือ pankom.s@acc.msu.ac.th
76 นางสาวศรินทรีย์ อุดชาชน sarinthree.u@acc.msu.ac.th
77 นางสาวทัดสุดา อิ่มสุวรรณ tudsuda.i@acc.msu.ac.th
78 นายอรรถพล หมู่มี atthaphon.m@mbs.msu.ac.th
79 นายพีรวัฒน์ ไชยล้อม peerawat.c@acc.msu.ac.th
80 นางมณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง manisara.s@acc.msu.ac.th
81 นางสาวพลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
82 นายสันติภาพ สุขเอนกนันท์ santiparp.s@acc.msu.ac.th
83 นางสาวสุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ sujinda.p@acc.msu.ac.th
84 นางสุมิตรา จิระวุฒินันท์ sumittra.j@acc.msu.ac.th
85 นายภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ purit.p@acc.msu.ac.th
86 นางสาวจิรายุ รัตนบวร
87 Adam Kissel Bates
88 นางสาวจินตพร ม่วงเขียว
89 นายเอกชัย แน่นอุดร ekkachai.n(at)mbs.msu.ac.th
90 นายยงยุทธ รัชตเวชกุล yongyut.r@mbs.msu.ac.th
91 นางสาวประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ prapaporn.c@mbs.msu.ac.th prapaporn07@hotmail.com
92 นางสาวรัตนาวดี สนธิประสาท rattanawadee.s@acc.msu.ac.th
93 นางสาวศิริลักษณ์ ไกยวินิจ sirilak.k@acc.msu.ac.th
94 นางสาวมณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม manirath.w@acc.msu.ac.th
95 นายจรวย สาวิถี charuay.s@mbs.msu.ac.th
96 นายระดม เจือจันทร์ radom.j@mbs.msu.ac.th, radom.j@acc.msu.ac.th
97 นายสมหมาย ขันทอง sommai.k@acc.msu.ac.th
98 นายเลอศักดิ์ โพธิ์ทอง lersak.p@acc.msu.ac.th
99 นางสาวณัฐอาภา สัจจวาที natarpha.s@mbs.msu.ac.th
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ จันทีนอก kriangsak.c@acc.msu.ac.th
101 นางณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ nattakarn.b@acc.msu.ac.th
102 นายอนุพงศ์ สุขประเสริฐ anupong.s@acc.msu.ac.th
103 นายนิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร nipotepat.m@acc.msu.ac.th
104 นายกิตติพล วิแสง kittipol.w@acc.msu.ac.th
105 นายปวรปรัชญ์ หงสากล pawornprat.h@mbs.msu.ac.th
106 นายอิทธิพล เอี่ยมภูงา itthiphol.e@msu.ac.th,itthiphol.e@gmailcom
107 นางสาวอริศาพัชร สุทธิดี arisaphat.s@mbs.msu.ac.th
108 นางสาวเมธาพร อบทอง mehtabhorn.o@mbs.msu.ac.th
109 นายสมโภช ทองน้ำเที่ยง sompoch.t@acc.msu.ac.th, sompoch.t@mbs.msu.ac.th, sompoch.t@msu.ac.th
110 นางสาวธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ teerapan.u@acc.msu.ac.th
111 นายศตคุณ แก้วมงคุณ chatri.k@acc.msu.ac.th,ckatkku@hotmail.com
112 นางสาวนงลักษณ์ แสงมหาชัย nongluk.s@acc.msu.ac.th
113 นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย ongart10800@yahoo.com, ongart.c@mbs.msu.ac.th
114 นางสาวประภัสสร วารีศรี prapassorn.w@acc.msu.ac.th
115 นายชินภัทร คันธพนิต chinapat.k@acc.msu.ac.th
116 นางชุติญา คันธพนิต chutiya.k@acc.msu.ac.th
117 นางสาวสุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ suteera.p@acc.msu.ac.th
118 นายนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ econ555@gmail.com, nitiphong.s@mbs.msu.ac.th
119 นายสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ subunn.i@acc.msu.ac.th
120 นางสาวศรัญญา รักสงฆ์ saranya.r@acc.msu.ac.th
121 นางสาวเกสินี หมื่นไธสง kesinee.m@acc.msu.ac.th,jeed_ku@hotmail.com
122 นางสาวเบญจมาภรณ์ สมบัติธีระ benchamaphorn.s@acc.msu.ac.th
123 นายเอกฉัตร สิริสรรคานันต์ aeggarchat.s@acc.msu.ac.th
124 นายอุทิศ พงศ์จิรวัฒนา utis24@hotmail.com
125 นางสาวแพรวไพลิน จันทรโพธิ์ศรี
126 นายณัฏฐ์ ธารเจริญ nut.t@mbs.msu.ac.th
127 นายคมกริช วงศ์แข komkrit.w@mbs.msu.ac.th
128 นางสาวสุพัฒตรา นัดธีร์ supattra.n@acc.msu.ac.th
129 นายวีระศักดิ์ สว่างโลก