รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาิวทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     ตามรายละเอียดโครงการการเข้า SUMMER SCHOOL 2017

รายละเอียดของโครงการ

     1.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ และ Vanwest College ประเทศ แคนาดา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Washington State วิทยาเขต Tri-cities ประเทศสหรัฐอเมริกา
      2.โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในต่างประเทศ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Universiti Brunei Darussalam ครั้งที่ 3
      3.โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง Mahasarakham Business Scholl และ Montpellier Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2560
      4.โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในต่างประเทศ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัย Hyogo University ครั้งที่ 2
      5.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัย Woosong University สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 3410 โทรสาร : 0-4375-4422

0-4375-4333 ต่อ 3410

MBS : SUMMER SCHOOL 2017
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Teerasak © copyright 2017