ระบบ เทียบโอนรายวิชา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
ใช้สำหรับการเทียบรายวิชาการโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิต หลักสูตรเทียบเข้า เริ่มปีการศึกษา 1/2554
สำหรับคณะการบัญชีและการจัดการการ มหาวิทยาลัยเท่านั้น
 Main Menu

 ตัวอย่างและคำชี้แจงการใช้งานระบบ
   ขั้นตอนการค้นโดยรหัสนิสิต

   ขั้นตอนการเพิ่มชื่อสถาบันเดิมที่จบ และเบอร์โทรศัพท์นิสิตเอง

   ขั้นตอนการเทียบรายวิชาตามสาขา ---> รายวิชาศึกษาทั่วไป

   ขั้นตอนการออกรายงาน การเทียบรายวิชา

 หน้าแรก 
 ค้นโดยรหัสนิสิต 
 สำหรับ Admin 
 กลับหน้ารายการเทียบ 
 
 
 
  ออกจากระบบ


** หากไม่ประกฏชื่อ-สกุล ในเมนูด้านขวามือบนนี้ ให้ทำการ ออกจากระบบ เพื่อเข้าใหม่


   
   
   
   
 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาโดย  นายสุพจน์ บัวเลิง    Ver 2.55