สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

    นิสิตระดับปริญญาตรี
    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    ประมวลภาพกิจกรรม
    ข่าวทุนการศึกษา
    ข่าวงานวิจัย

 

ระบบบริการ
    Email AccMail
    รายชื่อผู้ใช้ระบบ AccMail
    MSU live mail
    ระบบรับแจ้งงานอาคารสถานที่
    บทเรียนออนไลน์
    ระบบ E-Learning
    Space Hi-AccBiz
    เว็บบอร์ดคณะฯ
    ระบบขอพื้นที่เพื่อการศึกษา
    ระบบ เทียบโอนรายวิชา

 

  ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนิสิต (ปริญญาตรี)
ระเบียบการกู้ยืมฉุกเฉิน
แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน
แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร

 เอกสารออนไลน์
    ใบรับรองคุณวุฒิ ข้าราชการครู   

ระบบบริการวิชาการออนไลน์

 ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
 ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์
 ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์
 ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์

 ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการต่าง ๆ (ปริญญาตรี)
    แบบรายงานตัวนิสิต
    แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
    คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
    คำร้องขอลาพักการเรียน
    คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
    คำร้องขอลาออก
    คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
    คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
    คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
    เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
    เอกสารหมายเลข 1
    เอกสารหมายเลข 2
    เอกสารหมายเลข 3
    คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
    คำร้องขอเลื่อนสอบ
    คำร้องขอสำรองที่นั่ง
    บันทึกข้อความทั่วไป


 ปฏิทินการศึกษา

    ระดับปริญญาตรี
    ปฏิทินการศึกษานิสิตปริญญาตรี 2557
    ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทียบเข้า 2557
    ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4ปี 2557
    ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาบัญชี และสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
    ปฏิทินเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2557

    ระดับบัณฑิตศึกษา
    ปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท 2558
    ปฏิทินการศึกษา ปริญญาเอก 2558
    ตารางเรียน ปริญญาโท 3/2558
    ตารางเรียน ปริญญาเอก 2/2558
    ปฎิทินการศึกษา

   

 สืบค้น Thesis และ IS ของคณะ(ชื่อเรื่อง กรอบแนวคิด)

    แบบฟอร์มในการทำวิจัย

    แบบฟอร์มการส่งบทความตีพิมพ์
    แบบฟอร์มเบิกทุนงวดที่ 1
    เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ(1)
    เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ

    ขออนุมัติเบิกเงินทุนคณะฯ ป.เอก (2 ชุด)
    แบบฟอร์ม มมส.-เอก-01 ( 2 ชุด)
    ใบสำคัญรับเงินใบมอบฉันทะ (2 ชุด)
    สัญญาป.เอก ปี 58 ( 3 ชุด)

  ข่าว ทุนการศึกษาต่างๆ
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
    ทุนเพชรการบัญชี
    ทุนสนับสนุนผู้มีผลการเรียนดี เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    เว็บสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    Facebook-FanPae

 
 VDO ON DEMAND
    MBS.MSU.Chanal


  Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning