CURRICULUM

Mahasarakham Business School


ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
Bachelor of Accountancy Program
   
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม  บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ  บช.บ.
B.Acc.
 
โครงสร้างของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า    135    หน่วยกิต
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร  
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • หมวดวิชาเฉพาะ
        ก. กลุ่มวิชาแกน
        ข. กลุ่มวิชาเอก
              - กลุ่มเอกบังคับ
              - กลุ่มเอกเลือก
 • หมวดวิชาเลือกเสรี
 • การฝึกงาน
 • ไม่น้อยกว่า
  ไม่น้อยกว่า

  ไม่น้อยกว่า

  ไม่น้อยกว่า
  ไม่น้อยกว่า
  30
  99
  48
  51
  36
  15
  6
  หน่วยกิต
  หน่วยกิต
  หน่วยกิต
  หน่วยกิต
  หน่วยกิต
  หน่วยกิต
  หน่วยกิต

    นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)
  หรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)
 • การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •    
  รายวิชาในหลักสูตร
  Download File  


  คำอธิบายรายวิชา
  Download File  
   
   


  Last Updated ( Friday, 20 Jun 2014 15:08 )