เกี่ยวกับ หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เปิดดำเนินการสอนในหลายหลักสูตร ที่มุ่งประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ เข้ากับวิชาชีพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.), การจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ) หรือ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี และปริญญาตรี 4 ปี

   

สาขาวิชาเอก และหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาการจัดการ  Ph.D.(Management)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 Ph.D.(Marketing Management)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
 M.B.A.
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 M.M.
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
 B.B.A. (Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  B.B.A. (Electronic Commerce Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ  B.B.A. (Entrepreneurship Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการการทรัพยากรมนุษย์  B.B.A. (Human Resource Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  M.Econ.
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
 B.Econ. (Business Economics)
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  B.B.A. (International Business)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการตลาด  M.B.A.
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 B.B.A (Marketing)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการบริหารการเงิน  B.B.A. (Financial Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  M.B.A. (Business Information Technology Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( บธ.ม. )

 B.B.A. (Business Information Technology)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  B.B.A. (Business Computer)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

 * หมายถึงกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงหลักสูตร


Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning