เกี่ยวกับ คณะการบัญชีฯ


 ประวัติ คณะการบัญชี ฯ


 ปรัชญา ปณิธาน


 คณะกรรมการอำนวยการ
 
           
สาส์นคณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ
รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
การเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (Asean Economic Community) การบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก และการสร้างนวัตกรรมหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างหลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 8 หลักสูตร 22 สาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายใต้มุ่งมั่นแสวงหาพันธมิตรทางการศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มของหลักสูตรและการก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพ ที่มีการรับรองมาตรฐานโดยสภาวิชาชีพ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,303 คน ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะยังคงเป็นคณะ/สาขาวิชา ที่ผู้เลือกสมัคร Admissions มากที่สุดเป็นอันดับ 8 จาก 20 อันดับแรก

To celebrate MBS' 15th anniversary, leads you to success

การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ท้าทายและชัดเจน “TOP 5 BISINESS SCHOOLS IN THAILAND” ด้วยความมุ่งมั่นของคณบดี
รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ ในการทำให้ (Mahasarakham Business Schools : MBS) เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างกว้างขวาง ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ ในปัจจุบันคณะฯ มีจำนวนนิสิตและมหาบัณฑิตทั้งสิ้น จำนวน 9,733 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 9,382 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 261 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 90 คน มีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 150 ท่าน โดยปัจจุบันคณะฯ มีอาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอก จำนวน 60 คน อาจารย์ประจำลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 34 คน อาจารย์ประจำวุฒิปริญญาโท จำนวน 57 คน และอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรชื่อดังจากหน่วยงานภายในและภายนอก มาร่วมทำการสอนและเป็นวิทยากรกิจกรรมสำคัญๆ ของคณะฯ จำนวนมาก ได้แก่ กิจกรรม MBS Festival กิจกรรมธรรมศิลป์ กิจกรรม Positioning กิจกรรมงานกิจการนิสิต และกิจกรรมชมรม มากกว่า 200 กิจกรรมให้นิสิตได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ให้กับชุมชน และสังคมรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนี้นิสิตสาขาการบัญชียังมีการอบรมความรู้ด้านการบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชนและการสอนน้องออม นิสิตสาขาวิชาการตลาดสามารถเขียนแผนธุรกิจให้กับชุมชนและส่งเข้าร่วมแข่งขัน จนกระทั่งได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากกรุงไทยต้นกล้าสีขาวอย่างต่อเนื่อง นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ให้กับชุมชน สหกรณ์ และมีการส่งมอบโปรแกรม การใช้งานให้กับชุมชนทุกปี และมีนิสิตของสาขาดังกล่าวเข้าร่วมแข่งขัน 2013 Microsoft Office Specialist World Championship กระทั่งได้รับรางวัลระดับโลก และนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการพัฒนาสังคม (Social Enterprise Project) ภายใต้หัวข้อ A Voice in Social Change: A Social Action Plan Challenge จากกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต ส่งผลให้การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก อยู่ในระดับดีมาก และคณะฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก United Registrar of System (Thailand) Ltd. (URS) ถือว่าเป็นคณะฯ แรกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสู่สากลให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning