เกี่ยวกับ คณะการบัญชีฯ


 ประวัติ คณะการบัญชี ฯ


 ปรัชญา ปณิธาน


 คณะกรรมการอำนวยการ
 
           
คณะกรรมการอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
ประธานกรรมการอำนวยการคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
กรรมการอำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
กรรมการอำนวยการรองศาสตราจารย์จันทนา สาขากร
กรรมการอำนวยการศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ์
กรรมการอำนวยการนายอำนวย ปะติเส
กรรมการอำนวยการนายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการอำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
กรรมการอำนวยการอาจารย์ยุวดี ตปนียากร
กรรมการอำนวยการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
กรรมการและเลขานุการ

Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning