เกี่ยวกับ บุคลากรคณะ


สันติภาพ  สุขเอนกนันท์
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : สันติภาพ สุขเอนกนันท์
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Santiparp Sookaneknun
เบอร์โทร : 0933246009
อีเมล์ : santiparp.s@acc.msu.ac.th
ห้องพัก : SBB 445
เว็บไซต์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  -
วันที่เข้าทำงาน
  -
วุฒิการศึกษา
  ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (บริการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.บ. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยที่สนใจ
  -
ประวัติการทำงาน
  -
วิชาที่สอน
  -
คณะกรรมการ
  -
ตำรา
  -
เอกสารประกอบการสอน
  -
งานวิจัย
  -
-
-
วิทยากรรับเชิญ
  -
บทความทางวิชาการ
  -
โครงการบริการทางวิชาการ
  -
อบรมสัมนา
  -
   
 
 


Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning