ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/acc2013/index.php on line 570 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/acc2013/index.php on line 570
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/acc2013/News_tab1.php on line 4 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/acc2013/News_tab1.php on line 4

หัวเรื่องข่าว  

โครงการการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC)


รายละเอียดข่าว

ชื่อโครงการ : “การเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC)”

 

จัดโดย สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลักษณะการดำเนินโครงการ :
- การบรรยาย
- การปฏิบัติ (Work shop)
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING
- การฝึกปฏิบัติจริงแต่ละกิจกรรม ที่เน้นย้ำสู่ความเป็นวิทยากรมืออาชีพ ข้อเสนอแนะจากวิทยากร เป็นรายบุคคล อย่างสร้างสรรค์

ระยะเวลาดำเนินงาน :
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : อังคารที่ 18 มีนาคม 2557
สถานที่ดำเนินการ : ห้อง ณ SBB 601 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

นิสิตกลุ่มเป้าหมาย :
นิสิตสาขาวิชาการตลาด ระดับปริญญาตรี – โท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นนักการตลาดที่อยู่ในภาคธุรกิจจริง
2. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงหลักการและขั้นตอนในการเขียนแผนการตลาดสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง
3. เพื่อให้นิสิตเข้าใจแนวทางในการเขียนแผนการตลาดเพื่อการประกอบอาชีพทางการตลาดในอนาคตได้
4. เพื่อให้เกิดกระบวนการความคิดในการเชื่อมโยงภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ
5. เพื่อให้นิสิตสามารถต่อยอดแนวคิดจากการฝึกปฏิบัติเขียนแผนการตลาด สู่การนำไปใช้ในการจัดการ การตลาดได้จริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นนักการตลาดที่อยู่ในภาคธุรกิจจริง
2. นิสิตได้เรียนรู้ถึงหลักการและขั้นตอนในการเขียนแผนการตลาดสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง
3. นิสิตเข้าใจแนวทางในการเขียนแผนการตลาดเพื่อการประกอบอาชีพทางการตลาดในอนาคตได้
4. นิสิตเกิดกระบวนการความคิดในการเชื่อมโยงภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ
5. นิสิตสามารถต่อยอดแนวคิดจากการฝึกปฏิบัติเขียนแผนการตลาด สู่การนำไปใช้ในการจัดการการตลาด ได้จริง

* หมายเหตุ สำหรับทุกช่วงการสัมมนา
- รูปแบบการสัมมนาเป็นการนำเสนอโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาด กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จของแผนการตลาด 3K แบตตารี่
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นการนำแผนการตลาดไปใช้
- สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
- การบรรยายเป็นการบรรยายวิทยากรร่วมประกอบด้วย

1. คุณวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
2. คุณนิรานุช เตชะวณิช
3. คณาจารย์จากสาขาวิชาการตลาด

*** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ***

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคลิ๊กที่นี่ 

 
 มีไฟล์แนบ timefull.pdf   
Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to ประกาศเมื่อ   11/03/2557 ,16:03:08
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  4123  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning