เกี่ยวกับ ผังเว็บไซต์
 
ผังเว็บไซต์

 
หน้าแรก
การเข้าศึกษาต่อ
  - ระดับบัณฑิตศึกษา
  - ระดับปริญญาตรี
  - ทุนการศึกษา
  - หลักสูตรที่เปิดสอน
  - การสนับสนุนการเรียน
นิสิตปัจจุบัน
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนิสิต (ป.ตรี)
  - ระบบบริการ - ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการต่างๆ (ป.ตรี)
  - เอกสารออนไลน์ - ปฎิทินการศึกษา
  ์- ระดับบัณฑิตศึกษา - ระบบบริการวิชาการออนไลน
  - ข่าวทุนการศึกษาต่างๆ - แบบฟอร์มต่างในการทำวิจัย
  - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
บุคลากร
  - ระบบบริการออนไลน์
 
  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ ของคณะฯ
  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่า

 
  - สมาคมศิษย์เก่า สำเภาฟ้า
  - ศิษย์เก่าดีเด่น  
  - สถิติบัณฑิต  
  - เอกสารออนไลน์  
     
      

   
ข้อมูลคณะ
  - ประวัติ คณะฯ  
  - ปรัชญา ปณิธาน  
  - คณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตศึกษา
บุคลากรคณะ
  - คณะผู้บริหารคณะ  
  - บุคลากรสายวิชาการ  
  - บุคลากรสายสนับสนุน
  - อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ
แผนและประกันคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

  - HOTNEWS - ประมวลภาพกิจกรรม
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวทุนการศึกษา
  - ข่าวนิสิตปริญญาตรี - ข่าวงานวิจัย
  - สิ่งตีพิมพ์ - ข่าวนิสิตบัณฑิตศึกษา
บริการวิชาการ  
  - MOS ติวและสอบ Microsoft Office 2010 Certificate
  - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอร์แวร์
  เพื่อป้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟ์แวร์ไทยตามภูมิภาค
ติดต่อคณะ  
  - ที่ตั้ง  
  - แผนที่  
  - เบอร์โทรศัพท์  
เว็บไซต์เดิมคณะ  
ผังเว็บไซต์  
     
  
     
     
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning