Get Adobe Flash player

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559


1
อิทธิพลของข้อเรียกร้องจากงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ผ่านความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
The Impact of Job Demand on In-role Performance through Job Satisfaction of Suan Dusit University Support Staff
ปวีณา สปิลเลอร์* วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
1-12
34
2
แนวทางการพัฒนาการบริการจัดการระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวของประเทศไทย
A Guideline for the Development of VAT Refund Management System for Tourists in Thailand
อรทัย มรคา* สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
13-31
43
3
ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
Relationships between Human Resource Planning and Organizational Success of Autoparts Manufacturing Businesses in Thailand
ศิริรัตน์ จรศรชัย* สุมิตรา จิระวุฒินันท์ และชุติมา เรืองอุตมานันท์
32-42
40
4
ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงรับที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Effects of Defensive Marketing Strategy on Performance of Hotels Business in Northeast
วชิราภรณ์ อุ่นพิกุล* แคทลียา ชาปะวังและสุมิตรา จิระวุฒินันท์
43-54
30
5
รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวาย
Effect of Leadership Styles on Affective Commitment of Generation X and Generation Y
ญาดา สามารถ* พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์
55-68
39
6
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคสินค้าโอทอปในจังหวัดนครราชสีมา
Relationship between Products Attitude and Purchasing Behavior of OTOP Consumer in Nakornratchasima Province
มุกระวี ศรีวงษ์* ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ และอนิรุทธิ์ ผงคลี
69-80
36
7
เกษตรปัญญินทรีย์เพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตกรณีศึกษา บ้านวังยาว หมู่ 4 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Organic Intellectual Agriculture for improving Way of life. : Ban Wang Yaow village group no. 4, Kerng Sub-district Mueang District, MahaSarakham Province
ประสิฐ ใต้ศรีโคตร* ศักดิ์พงศ์ หอมหวล เหล็กไหล จันทร์ทะบุตร
81-92
20
8
พลังการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร
The Power of Knowledge Management for Organization Development
จิรัฐ ชวนชม* ปราโมทย์ ยอดแก้ว และวิจิตรา ศรีสอน
93-101
25
9
ผลกระทบของกลยุทธ์การบริการสมัยใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
Effects of Modern Service Strategy on Performance of Hotel Businesses in Thailand
พัฒน์ภูมิ แสนศักดิ์* ธีรา เอราวัณ และอำภาศรี พ่อค้า
102-112
48
10
ผลกระทบของการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Effects of Modern Public Relation on Performance of Academy of the Private Education Commission
ดาริกา บุญแสน* อนิรุทธิ์ ผงคลี และอำภาศรี พ่อค้า
113-124
42
11
กระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมพนักงานในองค์การ
Learning network development process for in-house training
เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย
125-135
31
12
ผลกระทบของความได้เปรียบทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย
Effects of Marketing Advantage on Marketing Performance of Beverage Businesses in Thailand
ปวีณา สว่างศรี* และธีรา เอราวัณ
136-147
32
13
ผลกระทบของทักษะการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
Effects of Strategy Internal Audit Skills on Internal Audit Report Quality of Internal Auditors in Local Government of Thailand
กรรณิการ์ ตะภา* ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ และชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
148-159
50
14
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงในการสอบบัญชีสมัยใหม่กับประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
Relationships between Modern Audit Risk Management and Audit Efficiency of Tax Auditors in Thailand
ลดาวัลย์ ไชยมหา* กัญญมน วิทยาภูมิ และอุเทน เลานำทา
160-169
56
15
ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย
Effects of Strategic Accounting Information System on Organizational Success of Beverage Businesses in Thailand
จินตนา สิงจานุสงค์* ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ และอิงอร นาชัยฤทธิ์
170-180
59
16
ผลกระทบของสมรรถนะการสอบบัญชีสมัยใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
Effects of Modern Audit Competency on Audit Efficiency of Tax Auditors in Thailand
ราภรณ์ ปะจันทะสี* ไพลิน นิลนิยม2 และศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ
181-192
61

ปิดหน้าต่างนี้