Get Adobe Flash player

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561


1
การศึกษาการค้าชายแดนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
The Study of Cross Border Trade of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Aranyaprathet District, Sakaeo Province
จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ และมุขสุดา พูลสวัสดิ์
1-14
30
2
ผลกระทบของกลยุทธ์ความเป็นนานาชาติที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย
The Effect of Internationalization Strategy on Performance of Gems and Jewelry Businesses in Thailand
ธารทิพย์ แก้วทะชาติ สุมิตรา จิระวุฒินันท์ และนริศรา สัจจพงษ์
15-26
19
3
ผลกระทบของความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Impact of Innovation Knowledge and Capacity on Work Efficiency of Bookkeepers in North-Eastern Region
อนุสรา ขจรนาม วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล และณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ
27-37
23
4
การรับรู้แนวคิดองค์กรสุขภาวะของแรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
Perception of Happy Workplace of Labor in Eastern Industrial Estate
วรรณภา ลือกิตินันท์ และกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
38-49
12
5
ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Relationships between Work Honesty and Work Efficiency of Accountants in Education Solution Under office of Vocational Education Commission
สุพรรณี ทัพธานี ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ และเกสินี หมื่นไธสง
50-59
8
6
ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
Effects of Financial Practice Risk Management on Financial Operational Success of Higher Education Institution in Thailand
เปรมยุดา ท้าวบุตร อัครเดช ฉวีรักษ์ และสลักจิต นิลผาย
60-73
210
7
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Relationships between Accounting Practice Responsibility and Job Performance of Bookkeepers in the Northeast
อรสา ไชยผง อัครเดช ฉวีรักษ์ และสลักจิต นิลผาย
74-83
54
8
Factors affecting Customer Satisfactions in Digital Technology for Express Services in Thailand
Factors affecting Customer Satisfactions in Digital Technology for Express Services in Thailand
Suwimol Pratomsiripaisan and Chulaporn Kobjaiklang
84-108
1
9
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่กับผลการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Relationships between Modern Electronic Commerce Strategy and Performance of Electronics Commerce Businesses in Thailand
จิรประภา นิมารัมย์ มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม และรัตนาวดี สนธิประสาท
109-119
57
10
ผลกระทบของความยืดหยุ่นองค์กรที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
Effects of Organizational Flexibility on Operational Effectiveness of Information Technology and Communication Businesses in Thailand
ขรินทร์ทิพย์ ทิวาพัฒน์ และนริศรา สัจจพงษ์
120-130
171
11
ผลกระทบของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจผลิตและประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
Effects of Information Technology Skills on Job Performance of Information Technology Executive of Computer Manufacturing and Assembly Businesses in Thailand
วรินรัศมิ์ นนทะชัย ขจิต ณ กาฬสินธุ์ และรัตนาวดี สนธิประสาท
131-142
121
12
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับความสำเร็จองค์กรของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
Relationships between Information Technology Excellence Management and Organizational Success of Auto Parts Manufacturing Businesses in Thailand
ดวงหทัย ใจภักดี จรวย สาวิถี และมณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
143-153
20
13
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฐานข้อมูลเชิงพลวัตกับความสำเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
Relationships between Dynamic Database Management and Customer Relationship Management Success of Private Hospital Businesses in Thailand
อัจจิมา อินทรวิเชียร จรวย สาวิถี และมณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
154-164
60
14
ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการทำงานของนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
The Relationship between Practice Confidence and Job Efficiency of Tax Audit Officer of Bangkok Area Revenue Office
นลินี ดมหอม อัครเดช ฉวีรักษ์ และสลักจิต นิลผาย
165-174
163
15
ผลกระทบของกลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจแฟชั่นในประเทศไทย
Effects of Product Creativity Strategy on Marketing Performance in Fashion Businesses in Thailand
มยุรีย์ มะโนมัย ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา และชุติมา เรืองอุตมานันท์
175-185
9
16
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Relationship between Continuous Knowledge Development and Performance of Saving and Credit Cooperative Accountants in Northeast
วินท์นิศา รักภักดี จุลสุชดา ศิริสม และณรัฐวรรณ มุสิก
186-196
221
17
ความสัมพันธ์ระหว่างความชาญฉลาดทางธุรกิจกับความสำเร็จองค์กรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Relationships between Business Intelligence and Organizational Success of Electronics Commerce Businesses in Thailand
รุ่งนภา สุทธิชัย จรวย สาวิถี และมณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
197-206
162

ปิดหน้าต่างนี้