Get Adobe Flash player

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

Journal

an image

Journal of Accountancy and Management

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562


1
ผลกระทบกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของพนักงานสายสนับสนุน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Effect of Intra-Organizational Communication Strategy on Operational Success of the Supporting staff of Humanities and Social Sciences Group, Mahasarakham University
ประภัสสร จรัสอรุณฉาย ณัฐวงศ์ พูนพล
1-13
23
2
ความต้องการและความคาดหวังของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Graduate Students’ Requirements and Their Expectations on Graduate Programs,Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
กิรินดา ไชยศรีสุทธิ์
14-21
13
3
ปัจจัยกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
Determinants of Audit Fees for Companies Listed on the Market for Alternative Investment
ยุวธิดา กันธวัง มนทิพย์ ตั้งเอกจิต และสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
22-36
16
4
การประกาศจ่ายเงินปันผลสามารถลดผลกระทบด้านลบจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้หรือไม่ กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Can Dividend Announcement Decrease the Adverse Effect of Seasoned Equity Offering? The Case Study of Stock Exchange of Thailand (SET)
พิชญา ปัญญาธนคุณ ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และพเยีย เสงี่ยมวิบูล
37-52
14
5
โมเดลเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการออมของพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
A Causal Model of Savings Behavior of Nurses in Private Hospitals Group in Bangkok Metropolis
วรรณกร คำแฝง ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และมานพ ชูนิล
53-66
12
6
ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
The relationship between Modern Information Technology Application and Operational Efficiency of Food industry Business in Thailand
จีรนันท์ พรหมมา อุทิศ พงษ์จิรวัฒนา และ นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
67-75
13
7
The Relationship between Management Accounting Information System Capability and Firm Success: Evidence from Beverage Businesses in Thailand
Supapan Saithong-in, Kornchai Phornlaphatrachakorn and Saranya Raksong
76-90
11
8
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชี : กรณีศึกษานักบัญชีในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
Relationship between Continuing Professional Development and Work Success of Accountants: The Case Study of Textile and Garment Business in Thailand
อรณี ศรีคำมุล นภาภรณ์ พลนิกรกิจ และอุเทน เลานำทา
91-102
17
9
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะประจำตำแหน่งกับผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Relationship between Job Competency and Work Achievement of Academic Supporting Staffs of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ศุทธินี รัตนเนนย์ จินดารัตน์ ปีมณี และกาญจนา หินเธาว์
103-113
13
10
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและความไม่สมมาตรของข้อมูลที่มีต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
The Effects of Controlling Shareholders and Information Asymmetry on Earnings Quality of Thai Listed Companies
กนกนภัส โสเขียว, นภาพร นิลาภรณ์กุล, พนารัตน์ ปานมณี
114-130
16
11
อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่มีต่อมูลค่ากิจการ
The Impact of Sustainable Development Report Disclosures on Firm Value
สัตยา ตันจันทร์พงศ์, พัทธ์ยศ เดชศิริ และทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
131-144
13
12
อิทธิพลของวงจรชีวิตองค์กรต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชีบริหารระบบการควบคุมทางการบริหาร และผลการดำเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Influence of Organizational Life-Cycle on Management Accounting Information System, Management Control System and Performance of the Listed Companies in Thailand
กนกเนตร เปรมปรี
145-161
14
13
ผลกระทบของความเป็นเลิศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
Effects of Continuous Learning Excellence on Job Efficiency of Employees Provincial Waterworks Authority Region 8
วิชชาภรณ์ เลิศสุบินรักษ์ อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และพลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
162-174
19
14
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลขององค์กรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
The Relationship between Governance Based Organizational Culture and Organizational Effectiveness of Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel
ดารุพัสตร์ ฤทธิมนตรี อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และพลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
175-185
15
15
ผลกระทบของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบุคลากรด้านพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Effects of Modern Government Procurement and Supply Management on Practice Efficiency of Supply Administrative Staffs in Mahasarakham University
ปวริศา แสงคำ
186-198
14
16
ผลกระทบของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Effects of Information Quality Development on Organizational Success of Electronics Commerce Businesses in Thailand
ธนวัฒน์ คำภีระ มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม และขจิต ณ กาฬสินธุ์
199-210
21
17
The Study of Competitiveness of Thai Exports to the U.S. Market
Pornlapas Suwannarat, Nath Srimaungtong, Pakawat Kuboonya-arags, Anupong Sukp
211-225
16

ปิดหน้าต่างนี้