ฟอร์มลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลนิสิต
  เลขประจำตัวนิสิต/Student ID.: *
  คำนำหน้า/Title :
  ชื่อ-นามสกุล/Name: *
  สาขาวิชา/Major :
  คณะ/Faculty :
  เบอร์โทรศัพท์/Tel :
กรุณากรอกข้อมูลรายวิชาที่มีตารางสอบซ้ำกัน
  ขออนมัติเลื่อนสอบ : ปลายภาค/Final-Term   ปีการศึกษา : 3/2560
 
กรอกรหัสรายวิชาขอสอบ
ชื่อรายวิชาขอสอบ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
กลุ่มเรียน