ระบบขอเปิดรายวิชาเรียนออนไลน์

สำหรับนิสิต

    ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเรียนออนไลน์


  1. นิสิตทำการคลิกที่เมนู สำหรับนิสิต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูล
สำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ
ติดต่อ ที่ตั้งใหม่ 5630
พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์