Warning: fopen(/home/for_public/account/public_html/pqa/counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/for_public/account/public_html/pqa/counter.php on line 164 ฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MBS : MSU)
หน้าหลัก บุคลากรติดต่อ ล๊อกอิน
เกี่ยวกับ PQA
   ประวัติคณะฯ
   ปรัชญา ปณิธาน
    บุคลากร
 
งานแผนและงบประมาณ
    แผนกลยุทธ์คณะฯ
    แผนปฏิบัติราชการ
 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO
    ISO 9001:2008
    ISO 9001: 2015
    ระบบควบคุมข้อมูลเอกสาร
 
การประกันคุณภาพ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    ประกันคุณภาพภายใน
    นโยบายการประกันคุณภาพภายใน
    แผนพัฒนาคุณภาพ
    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
    การจัดการความรู้(KM)
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์มการประเมินหลักสูตร
 
พัฒนาระบบราชการ(กพร.)
    แผนการปฏิบัติราชการ
    ผลการดำเนินงานปฏิบัติราชการ
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน กพร.
   คำรับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ
 
การบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน
    คู่มือบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน
    ผลการดำเนินงาน
    ผลการประเมิน
    รายงานผลการดำเนินงาน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 12450คน
ขณะนี้ 1 คน
 
 
 

home
การประกันคุณภาพการศึกษาภานใน (สกอ.)

รายชื่อคณะกรรมการผ่านการอบรมรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (ระดับสถาบันมมส.)
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา จัดทำรายงานประเมินตนเอง สรุป Check List และมคอ.7 รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 มิย 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รายงานสรุปผลการพัฒนาคณะฯ ประจำปี 2557 วันที่ 17 เมย 58
คำสั่งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประชุมมารินทร์ วันที่ 22 ธค 5557
คำสั่งเตรียมความพร้อมประเมินรายหลักสูตร วันที่ 14 กพ 2558
คำสั่งประชุมเครือข่าย วันที่ 2 มีค 58
คำสั่งยกร่างการออกแบบสำรวจระบบ กลไก สกอ 57 วันที่ 10 กพ 2558
คำสั่งยกร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพ สกอ 2557 วันที่ 10 กพ 2558
คำสั่งระบบและกลไก สกอ 57 วันที่ 10 กพ 2558
 
 
 
 
 
   
หน้าหลัก บุคลากรติดต่อ ล๊อกอิน
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 3438