Warning: fopen(/home/for_public/account/public_html/pqa/counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/for_public/account/public_html/pqa/counter.php on line 164 ฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MBS : MSU)
หน้าหลัก บุคลากรติดต่อ ล๊อกอิน
เกี่ยวกับ PQA
   ประวัติคณะฯ
   ปรัชญา ปณิธาน
    บุคลากร
 
งานแผนและงบประมาณ
    แผนกลยุทธ์คณะฯ
    แผนปฏิบัติราชการ
 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO
    ISO 9001:2008
    ISO 9001: 2015
    ระบบควบคุมข้อมูลเอกสาร
 
การประกันคุณภาพ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    ประกันคุณภาพภายใน
    นโยบายการประกันคุณภาพภายใน
    แผนพัฒนาคุณภาพ
    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
    การจัดการความรู้(KM)
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์มการประเมินหลักสูตร
 
พัฒนาระบบราชการ(กพร.)
    แผนการปฏิบัติราชการ
    ผลการดำเนินงานปฏิบัติราชการ
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน กพร.
   คำรับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ
 
การบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน
    คู่มือบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน
    ผลการดำเนินงาน
    ผลการประเมิน
    รายงานผลการดำเนินงาน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 12450คน
ขณะนี้ 1 คน
 
 
 

home
การประกันคุณภาพการศึกษาภานใน (สกอ.)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เล่มสีม่วงจากสกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับสมบูรณ์)
           คู่มือสกอ 2557 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1_12 มี.ค. 58
           คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปี 2556
           คู่มือประกันคุณภาพ สกอ ปี 2557
           เอกสารประกอบคู่มือประกันคุณภาพ สกอ ปี 2557
           เอกสารปรับปรุงเพิ่มเติม คู่มือ สกอ ปี 2557
           ปฎิทินกิจกรรม สกอ ปี 2557
           ปฏิทินกิจกรรมรายหลักสุตร ปี 2557
 
 
 
   
หน้าหลัก บุคลากรติดต่อ ล๊อกอิน
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 3438