Warning: fopen(/home/for_public/account/public_html/pqa/counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/for_public/account/public_html/pqa/counter.php on line 164 ฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MBS : MSU)
หน้าหลัก บุคลากรติดต่อ ล๊อกอิน
เกี่ยวกับ PQA
   ประวัติคณะฯ
   ปรัชญา ปณิธาน
    บุคลากร
 
งานแผนและงบประมาณ
    แผนกลยุทธ์คณะฯ
    แผนปฏิบัติราชการ
 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO
    ISO 9001:2008
    ISO 9001: 2015
    ระบบควบคุมข้อมูลเอกสาร
 
การประกันคุณภาพ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    ประกันคุณภาพภายใน
    นโยบายการประกันคุณภาพภายใน
    แผนพัฒนาคุณภาพ
    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
    การจัดการความรู้(KM)
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์มการประเมินหลักสูตร
 
พัฒนาระบบราชการ(กพร.)
    แผนการปฏิบัติราชการ
    ผลการดำเนินงานปฏิบัติราชการ
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน กพร.
   คำรับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ
 
การบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน
    คู่มือบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน
    ผลการดำเนินงาน
    ผลการประเมิน
    รายงานผลการดำเนินงาน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 12450คน
ขณะนี้ 1 คน
 
 
 

home
เกี่ยวกับ คณะฯ
บุคลากร (Personal)
 
รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

 
รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
ประภัสสร จรัสอรุณฉาย
นักวิชาการศึกษา
นันทกานต์ ไชยเยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จิราลักษณ์ ครุฑจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จันทร์สุดา อรรถโยโค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
 
   
หน้าหลัก บุคลากรติดต่อ ล๊อกอิน
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 3438