Warning: fopen(/home/for_public/account/public_html/pqa/counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/for_public/account/public_html/pqa/counter.php on line 164 ฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MBS : MSU)
หน้าหลัก บุคลากรติดต่อ ล๊อกอิน
เกี่ยวกับ PQA
   ประวัติคณะฯ
   ปรัชญา ปณิธาน
    บุคลากร
 
งานแผนและงบประมาณ
    แผนกลยุทธ์คณะฯ
    แผนปฏิบัติราชการ
 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO
    ISO 9001:2008
    ISO 9001: 2015
    ระบบควบคุมข้อมูลเอกสาร
 
การประกันคุณภาพ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    ประกันคุณภาพภายใน
    นโยบายการประกันคุณภาพภายใน
    แผนพัฒนาคุณภาพ
    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
    การจัดการความรู้(KM)
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์มการประเมินหลักสูตร
 
พัฒนาระบบราชการ(กพร.)
    แผนการปฏิบัติราชการ
    ผลการดำเนินงานปฏิบัติราชการ
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน กพร.
   คำรับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ
 
การบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน
    คู่มือบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน
    ผลการดำเนินงาน
    ผลการประเมิน
    รายงานผลการดำเนินงาน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 12450คน
ขณะนี้ 1 คน
 
 
 

home
เกี่ยวกับ คณะฯ
ปรัชญา (Philosophy)
คณะการบัญชีและการจัดการ มุ่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และสร้างสรรค์วิทยาการด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

ปณิธาน (Determination)
คณะการบัญชีและการจัดการ มุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นทางด้านคุณภาพการเรียนการสอน ศักยภาพการพัฒนางานวิจัย และความเป็นเลิศในการบริการวิชาการทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

พันธกิจ (Mission)
1.
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ มีศักยภาพและเจตนาที่ดีต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ให้เหมาะกับธุรกิจในท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล รวมถึงการผลิตเอกสารและตำราเรียนที่มีคุณภาพ
3. ให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ
4. พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
6. ประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศภายในองค์กร โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล และวัฒนธรรมคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร

ค่านิยมร่วม (Share Values)
คณะการบัญชีและการจัดการ ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) มีสัมพันธภาพที่ดี (Relationship) สร้างสรรค์นวัฒกรรม (Innovation) มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างมีความสุข (Devotion) และมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ (Ethics)

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. เพื่อบริการวิชาการทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและการทำงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
   
หน้าหลัก บุคลากรติดต่อ ล๊อกอิน
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 3438