เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
 
     

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 3438

ผู้จัดทำ โดย ขนิษฐา ถาวรชน 54010913341 และ อรุณโรจน์ ภูมิพะบุ 54010913280 สาขา BC