กรุณา LOGIN ด้วยระบบบุคลากรของคณะฯ
 
พิมพ์ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ

Username :
Password :

หากไม่สามารถ LOGIN ได้ โปรดติดต่อ ธีรศักดิ์ โทร.3446

 

 

 
©Mahasarakham Business School 2015
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมาหสารคาม 44150
โทร.0-4375-4333 ต่อ 3429, 5629 เว็บไซต์ http://www.mbs.msu.ac.th Webmaster: ธีรศักดิ์ พาโคกทม