พบจำนวน 69 รายการ
หน้าที่ 1 2 3

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง งานรับผิดชอบ ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ
838 ตรวจพัสดุโสตทัศนูปกรณ์   งานโสตทัศนูปกรณ์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 15/10/2564 เวลา 12.25.47 น. ปิยะสันต์
837 ตรวจเช็คพัสดุโสตทัศนูปกรณ์   งานโสตทัศนูปกรณ์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 14/10/2564 เวลา 13.02.11 น. ปิยะสันต์
836 ตรวจนับพัสดุประจำปีการศึกษา 2564   งานโสตทัศนูปกรณ์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 12/10/2564 เวลา 13.10.46 น. ฝ่ายพัสดุ
835 เช็คครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียน   งานโสตทัศนูปกรณ์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 12/10/2564 เวลา 02.49.38 น. ปิยะสันต์
834 น้ำรั่วลงฝ้าเพดาน ห้องน้ำหญิงชั้น2   SBB200 (สำนักงาน) วันที่ 12/10/2564 เวลา 02.36.54 น. แม่บ้าน
833 ประชุมเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 2/2564   งานโสตทัศนูปกรณ์ Accbiz402 วันที่ 11/10/2564 เวลา 12.16.56 น. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
832 ตรวจเชคพัสดุประจำปี   AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 11/10/2564 เวลา 07.32.45 น. งานพัสดุ
831 ประชุมตรวจพัสดุประจำปีการศึกษา 2564   งานโสตทัศนูปกรณ์ MBS100 วันที่ 08/10/2564 เวลา 08.50.12 น. ฝ่ายพัสดุ
830 มอเตอร์แอร์ไม่หมุน   งานไฟฟ้าและแอร์ AccBiz307(ห้องบริการ วันที่ 08/10/2564 เวลา 02.50.00 น. ปริญญา จันทรภา
829 จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา(เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจะรับภาพและเครื่องเสียงเคลื่อน   AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 07/10/2564 เวลา 08.05.20 น. ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุทธิคุณ
828 ลำโพงทวิทเตอร์ชำรุด(หัก)   งานโสตทัศนูปกรณ์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 07/10/2564 เวลา 04.05.18 น. จิตรณรงค์ นาใจคง
827 ตรวจเชคอุปกรณ์หน้าชั้นเรียน   งานโสตทัศนูปกรณ์ Accbiz401 วันที่ 06/10/2564 เวลา 07.53.11 น. จิตรณรงค์ ตรวจตามแผน
826 ตรวจเชคสายสัณญาน VGA   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB1001 วันที่ 05/10/2564 เวลา 15.17.11 น. ฝ่านโสตฯ
825 หลอดไฟ ห้องน้ำชาย ชั้น4Accbiz   งานไฟฟ้าและแอร์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 04/10/2564 เวลา 02.38.09 น. แม่บ้านชั้น4
824 หลอดไฟ ทางเดินชั้น4sbb   งานไฟฟ้าและแอร์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 04/10/2564 เวลา 02.36.36 น. แม่บ้านชั้น4
823 เก็บสายหน้าห้องให้เป็นระเบียบ   งานโสตทัศนูปกรณ์ Accbiz406 วันที่ 01/10/2564 เวลา 11.37.09 น. ฝ่ายคอมพิวเตอร์
822 ควบคุมดูแลระบบการประชุมออนไลน์ ห้องสำเภาฟ้า   งานโสตทัศนูปกรณ์ MBS (อื่นๆ) วันที่ 30/09/2564 เวลา 04.04.21 น. ฝ่านประกันคุณภาพ
821 เครื่องปรับอากาศชำรุด   งานไฟฟ้าและแอร์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 30/09/2564 เวลา 03.26.44 น. ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม
820 เครื่องปรับอากาศชำรุดห้อง ประชุมสำเภาฟ้า   งานไฟฟ้าและแอร์ SBB200 (สำนักงาน) วันที่ 30/09/2564 เวลา 03.23.37 น. ผู้ใช้งาน
819 ติดตั้งอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ห้องสำเภาฟ้า   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB200 (สำนักงาน) วันที่ 29/09/2564 เวลา 02.55.35 น. ฝ่ายประกันคุณภาพ
818 เปลี่ยนสาย VGA   งานโสตทัศนูปกรณ์ Accbiz406 วันที่ 28/09/2564 เวลา 09.40.14 น. ฝ่ายคอมะิวเตอร์
817 ตรวจสอบอุปกรณ์หน้าห้องเรียน   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB1103 วันที่ 27/09/2564 เวลา 07.35.20 น. จิตรณรงค์ นาใจคง
816 สาย VGA ไม่แน่น   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB1102 วันที่ 27/09/2564 เวลา 07.09.49 น. แม่บ้าน
815 โทรศัพท์ภายใน   งานไฟฟ้าและแอร์ AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 22/09/2564 เวลา 07.29.57 น. อัณภิศา ราร่องคำ
814 ประชุมวางแผนปฏิบัติงานรอรับเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB301 วันที่ 21/09/2564 เวลา 05.19.30 น. รองคณบดีฝ่านโครงสร้างพื้นฐาน
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว