พบจำนวน 2 รายการ
หน้าที่ 1

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง งานรับผิดชอบ ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ พิมพ์เอกสาร
764 ไมค์ชำรุด (หัวไมค์หลุดออกจากตัวไมค์)   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB-603 วันที่ 26/02/2562 เวลา 01.57.05 น. อาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี
763 ทดสอบระบบแจ้งซ่อมบำรุง   งานไฟฟ้าและแอร์ ACC.LAB.308 วันที่ 29/01/2562 เวลา 04.17.28 น. ธีรศักดิ์
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว