เรื่องที่แจ้งห้อง RN308 แอร์เสีย ทั้งสองตัว ไม่มีความเย็น
ห้องที่แจ้งOth
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้ง ULYJQ
แจ้งเมื่อวันที่ 08/08/2561 เวลา 02.21.13 น.
สถานะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 31/08/2561 เวลา 06.37.28 น.
ผู้รับผิดชอบ ลำไพร ทองบ่อ
หมายเหตุเรียบร้อยแล้วครับ