เรื่องที่แจ้งเครื่องปรับอากาศ (ตรงกับศรีษะอาจารย์) เปิดไม่ติด (บางครั้งติด แต่ตอนนี้ไม่ติด)
ห้องที่แจ้งSBB-1101
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอิงอร นาชัยฤทธิ์
แจ้งเมื่อวันที่ 30/10/2561 เวลา 03.05.42 น.
สถานะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 17/01/2562 เวลา 01.36.51 น.
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่มีผู้รับเรื่อง
หมายเหตุok..แล้วครับ