เรื่องที่แจ้งเครื่องฉายภาพ ฉายแล้วมองไม่เห็นภาพและอักษร นิสิตเรียนไม่รู้เรื่อง เพราะมองไม่เห็นครูเขียนอะไร
ห้องที่แจ้งSBB-1101
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอิงอร นาชัยฤทธิ์
แจ้งเมื่อวันที่ 30/10/2561 เวลา 03.07.05 น.
สถานะ รับทราบและกำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 29/01/2562 เวลา 05.16.39 น.
ผู้รับผิดชอบ จิตรณรงค์ นาใจคง
หมายเหตุ