เรื่องที่แจ้งโปรเจคเตอร์ฝั่งซ้ายไม่ติด
ห้องที่แจ้งSBB-603
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอ. ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี
แจ้งเมื่อวันที่ 02/04/2562 เวลา 01.24.12 น.
สถานะ แจ้งแล้วยังไม่มีใครรับทราบเรื่อง
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่มีผู้รับเรื่อง
หมายเหตุ