เรื่องที่แจ้งห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ห้อง 339
ห้องที่แจ้งOth
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอิงอร นาชัยฤทธิ์
แจ้งเมื่อวันที่ 30/05/2562 เวลา 10.41.42 น.
สถานะ แจ้งแล้วยังไม่มีใครรับทราบเรื่อง
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่มีผู้รับเรื่อง
หมายเหตุ