เรื่องที่แจ้งเครื่องคอมฯมีอาการพิมพ์ด้วยตัวเอง ทั้งที่ไม่ได้มีแป้นพิมพ์ค้าง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
ห้องที่แจ้งSBB-601
งานที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานบริการคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แจ้งอ.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
แจ้งเมื่อวันที่ 24/07/2562 เวลา 09.11.22 น.
สถานะ แจ้งแล้วยังไม่มีใครรับทราบเรื่อง
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่มีผู้รับเรื่อง
หมายเหตุ