พบจำนวน 1 รายการ
หน้าที่ 1

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง งานรับผิดชอบ ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ พิมพ์เอกสาร
766 ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ห้อง 339   งานไฟฟ้าและแอร์ Oth วันที่ 30/05/2562 เวลา 10.41.42 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว