พบจำนวน 1 รายการ
หน้าที่ 1

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง งานรับผิดชอบ ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ พิมพ์เอกสาร
767 เครื่องคอมฯมีอาการพิมพ์ด้วยตัวเอง ทั้งที่ไม่ได้มีแป้นพิมพ์ค้าง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได   งานบริการคอมพิวเตอร์ SBB-601 วันที่ 24/07/2562 เวลา 09.11.22 น. อ.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว