พบจำนวน 5 รายการ
หน้าที่ 1

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง งานรับผิดชอบ ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ พิมพ์เอกสาร
767 เครื่องคอมฯมีอาการพิมพ์ด้วยตัวเอง ทั้งที่ไม่ได้มีแป้นพิมพ์ค้าง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได   SBB-601 วันที่ 24/07/2562 เวลา 09.11.22 น. อ.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
766 ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ห้อง 339   งานไฟฟ้าและแอร์ Oth วันที่ 30/05/2562 เวลา 10.41.42 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
765 โปรเจคเตอร์ฝั่งซ้ายไม่ติด   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB-603 วันที่ 02/04/2562 เวลา 01.24.12 น. อ. ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี
764 ไมค์ชำรุด (หัวไมค์หลุดออกจากตัวไมค์)   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB-603 วันที่ 26/02/2562 เวลา 01.57.05 น. อาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี
763 ทดสอบระบบแจ้งซ่อมบำรุง   งานไฟฟ้าและแอร์ ACC.LAB.308 วันที่ 29/01/2562 เวลา 04.17.28 น. ธีรศักดิ์
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว