พบจำนวน 2 รายการ
หน้าที่ 1

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง งานรับผิดชอบ ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ พิมพ์เอกสาร
769 ห้อง AccBiz 201 ช่องแอร์หลุด   งานไฟฟ้าและแอร์ Oth วันที่ 20/03/2563 เวลา 09.35.22 น. นายอัครวิชช์ รอบคอบ
768   Oth วันที่ 13/02/2563 เวลา 04.25.59 น. นายธวัชชัย รัชสมบัติ
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว