เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การให้บริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ และ อาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ
ครั้งที่แก้ไข : 00
หมายเลขเอกสาร
ST - 16,FM-17-03
วันที่บังคับใช้ : 1 มิถุนายน 2561
หน้า : หน้า
เลขที่ : 754

ชื่อเรื่อง : แบบขอแจ้งงานบริการคอมพิวเตอร์ โสตฯ และ อาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัน/เดือน/ปี 04-08-2020
ส่วนของผุ้ใช้
1.1 หน่วยงาน / ผู้ขอใช้บริการ ULYJQ
1.2 ต้องการใช้บริการแจ้งงาน อาคาร สถานที่ ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3 รายละเอียดการใช้บริการแจ้งงาน อาคาร สถานที่
1.3.1 ระบบแจ้งงาน อาคาร สถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3.2 วัตถุประสงค์การใช้บริการงานอาคาร สถานที่
  ใช้บริการ เรื่อง ห้อง RN308 แอร์เสีย ทั้งสองตัว ไม่มีความเย็น
  สถานที่ Oth
1.3.3 แจ้งระบบเมื่อ วันที่ วันที่ 08/08/2561 เวลา 02.21.13 น.
1.3.4 ผู้รับผิดชอบในการขอใช้บริการ
    ลงชื่อ ผู้ขอใช้
     
    (......... ULYJQ ...........)
ส่วนที่ 2 การเสนอความเห็นหน่วยงาน
เห็นควรแจ้งงานอาคาร สถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
............................................................
...........................................................
อื่นๆ ที่จำเป็นประกอบการพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..................................................

(................ ลำไพร ทองบ่อ ............)

ตำแหน่ง...................................................................

ชื่อผู้ทำใบขอ :
( คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัมหาสารคาม )
ส่วนที่ 3 การพิจารณา / สั่งการ
ความาเห็นผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น
  ควรอนุมัติ ไม่ควรอนุมัติ
  อืนๆ........................................................................
 

ลงชื่อ..................................................................

( ..................................................................... )

คำสั่งคณบดี
  อนุมัติ ไม่อนุมัติ
  อืนๆ........................................................................
 

ลงชื่อ..................................................................

( ..................................................................... )

.................../.............................../................