เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การให้บริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ และ อาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ
ครั้งที่แก้ไข : 00
หมายเลขเอกสาร
ST - 16,FM-17-03
วันที่บังคับใช้ : 1 มิถุนายน 2561
หน้า : หน้า
เลขที่ : 766

ชื่อเรื่อง : แบบขอแจ้งงานบริการคอมพิวเตอร์ โสตฯ และ อาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัน/เดือน/ปี 04-08-2020
ส่วนของผุ้ใช้
1.1 หน่วยงาน / ผู้ขอใช้บริการ อิงอร นาชัยฤทธิ์
1.2 ต้องการใช้บริการแจ้งงาน อาคาร สถานที่ ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3 รายละเอียดการใช้บริการแจ้งงาน อาคาร สถานที่
1.3.1 ระบบแจ้งงาน อาคาร สถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3.2 วัตถุประสงค์การใช้บริการงานอาคาร สถานที่
  ใช้บริการ เรื่อง ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ห้อง 339
  สถานที่ Oth
1.3.3 แจ้งระบบเมื่อ วันที่ วันที่ 30/05/2562 เวลา 10.41.42 น.
1.3.4 ผู้รับผิดชอบในการขอใช้บริการ
    ลงชื่อ ผู้ขอใช้
     
    (......... อิงอร นาชัยฤทธิ์ ...........)
ส่วนที่ 2 การเสนอความเห็นหน่วยงาน
เห็นควรแจ้งงานอาคาร สถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
............................................................
...........................................................
อื่นๆ ที่จำเป็นประกอบการพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..................................................

(................ ............)

ตำแหน่ง...................................................................

ชื่อผู้ทำใบขอ :
( คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัมหาสารคาม )
ส่วนที่ 3 การพิจารณา / สั่งการ
ความาเห็นผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น
  ควรอนุมัติ ไม่ควรอนุมัติ
  อืนๆ........................................................................
 

ลงชื่อ..................................................................

( ..................................................................... )

คำสั่งคณบดี
  อนุมัติ ไม่อนุมัติ
  อืนๆ........................................................................
 

ลงชื่อ..................................................................

( ..................................................................... )

.................../.............................../................