พบจำนวน 84 รายการ
หน้าที่ 1 2 3 4

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง ห้อง/สถานที่ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง สถานะ
327 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ อนนท์ ยับสันเทียะ วันที่่ 21-03-2563 เวลา 09:38:29
326 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ Kanokkorn Sarabun วันที่่ 21-03-2563 เวลา 09:37:10
325 จำรหัสผ่านไม่ได้   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาวศุจินธร พลแดง วันที่่ 21-03-2563 เวลา 09:13:41
324 จำรหัสผ่านไม่ได้   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาวศุจินธร พลแดง วันที่่ 21-03-2563 เวลา 09:13:41
323 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ NICHAREE KHISARANG วันที่่ 21-03-2563 เวลา 08:35:05
322 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ MUNLIKA KAEWPIKUN วันที่่ 21-03-2563 เวลา 08:32:31
321 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ Keerati robwongchan วันที่่ 21-03-2563 เวลา 08:30:25
320 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ Jirasuta Sarapon วันที่่ 21-03-2563 เวลา 08:16:44
319 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ Jaranya Nontamart วันที่่ 21-03-2563 เวลา 08:12:52
318 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ วันที่่ 21-03-2563 เวลา 08:09:17
317 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล คณะ   อื่นๆ นางสาวอรวี จะริรัมย์ วันที่่ 21-03-2563 เวลา 08:08:05
316 ขอรีเซ็ตรหัสของเมลคณะ   AccBiz100 (สำนักงาน) นางสาวกัญญพัชร บุตเขียว วันที่่ 20-03-2563 เวลา 16:33:39
315 ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทาการบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challen   อื่นๆ ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม วันที่่ 18-03-2563 เวลา 13:10:37
314 ลงโปรแกรม AMOS   AccBiz100 (สำนักงาน) นิตยา วนมา วันที่่ 16-03-2563 เวลา 10:33:30
313 ระบบลงทะเบียนโครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ   AccBiz307(ห้องบริการคอม) พิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์ วันที่่ 13-03-2563 เวลา 11:25:25
312 วีดีโอกิจกรรม โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น วันที่่ 13-03-2563 เวลา 09:37:50
311 ลงโปรแกรมspss   อื่นๆ น.ส.ผกาวรรณ ยางศรี วันที่่ 12-03-2563 เวลา 13:38:41
310 โครงการเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบ   อื่นๆ อ.อมฤต สมพงษ์ วันที่่ 12-03-2563 เวลา 10:25:36
309 ขอแสกงความยินดี กับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่คว้ารางวัล TOP4 จากการแข่งขันท   อื่นๆ วัลภ์วดี มณีโชติ วันที่่ 12-03-2563 เวลา 10:07:20
308 แก้ไขข้อมูลการสมัครเรียน (ยุวธิดา)   อื่นๆ วัลภ์วดี มณีโชติ วันที่่ 11-03-2563 เวลา 14:49:09
307 ติดตั้งโปรเเกรมeviews   อื่นๆ เบญจวรรณ ศรีรักษา วันที่่ 11-03-2563 เวลา 13:15:46
306 ลงโปรแกรม spss กับ amos   AccBiz305 นางสาวฐิตาภรณ์ ทองคำภา วันที่่ 11-03-2563 เวลา 12:29:17
305 แก้ไขข้อมูลการสมัครเรียน (พรทิพย์ ศรีแพงมน)   อื่นๆ พรพิชิต โพธิ์ศรี วันที่่ 11-03-2563 เวลา 10:50:39
304 ลงโปรแกรม SPSS   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นันท์นภัส กุลฉิม วันที่่ 11-03-2563 เวลา 10:46:03
303 ลงโปรแกรม spss   AccBiz305 นายนราวุฒิ ปรีจำรัส วันที่่ 11-03-2563 เวลา 10:46:23
302 ลงโปรแกรม spss eviv   AccBiz305 อุไรัตน์ อิ่มพูล วันที่่ 11-03-2563 เวลา 10:45:03
301 ลงโปรแกรมspss   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาว ปทิตตา ลาปะ วันที่่ 11-03-2563 เวลา 10:19:46
300 ติดตั้งโปรแกรม SPSS   AccBiz307(ห้องบริการคอม) ธัญญานันท์ วันที่่ 11-03-2563 เวลา 08:59:45
299 รหัสผ่าน เข้าระบบฝึกงานเข้าไม่ได้   อื่นๆ นายปรินทร แสนคำภา วันที่่ 09-03-2563 เวลา 14:01:50
298 ลงโปรแกรม eviwe   AccBiz305 สมนภา รอบแคว้น วันที่่ 08-03-2563 เวลา 13:57:41
297 แก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า (นางสาวบุษยมาศ ทองโสม) เพื่อ   อื่นๆ วัลภ์วดี มณีโชติ วันที่่ 08-03-2563 เวลา 13:41:53
296 ติดตั้งโปรแกรม SPSS   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาวน้ำฝน จำปาวัตตะ วันที่่ 08-03-2563 เวลา 10:12:33
295 ลงโปรแกรม ibm spss statistics 22   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาวจุฬาทิพย์ ทองศรี วันที่่ 06-03-2563 เวลา 15:23:40
294 ติดตั้งโปรแกรม spss   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาวอิศราภรณ์ คำภาษี วันที่่ 06-03-2563 เวลา 14:59:27
293 ลงโปรแกรม AMOS   อื่นๆ กัญญารัตน์ อมรวงศ์สกุล วันที่่ 06-03-2563 เวลา 09:51:30
292 ประชาสัมพันธ์ โครงการรับสมัครเรียน ปริญญาโท และ ปริญญาเอก   อื่นๆ นางสาววัลภ์วดี มณีโชติ วันที่่ 03-03-2563 เวลา 14:51:10
291 ลงโปรแกรม Eviews   AccBiz307(ห้องบริการคอม) ฐิติรัตน์ วันที่่ 03-03-2563 เวลา 13:28:47
290 ลงโปรแกรมโปรเจค2010   AccBiz304 วนัสนันท์ คุณศรี วันที่่ 03-03-2563 เวลา 07:54:55
289 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วย LINE Official Ac   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น วันที่่ 02-03-2563 เวลา 16:13:29
288 รหัสเข้าไม่ได้   อื่นๆ ภัทราวดี สงพะเนาว์ 02-03-2563
287 รหัสเข้าไม่ได้   อื่นๆ ณัฐธิดา สมบัติ 02-03-2563
286 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำป   อื่นๆ พิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์ 02-03-2563
285 ระบบรับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วย LIN   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น 02-03-2563
284 ประมวลภาพกิจกรรม : การใช้ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ศูนย์สุขภา   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น 02-03-2563
283 ประชาสัมพันธ์ MBS ร่วมใจกันป้องกันไวรัสสายพันธ์ใหม่   อื่นๆ นางสาววัลภ์วดี มณีโชติ 02-03-2563
282 แบบประเมินรายวิชาสถิติ   อื่นๆ สุชัญญา เจริญผล 27-02-2563
281 ลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา โปรแกรม AMOS SPSS   AccBiz307(ห้องบริการคอม) จุฬารักษ์ แสนสุข 27-02-2563
280 ลงโปรแกรมSPSS และ AMOS   AccBiz307(ห้องบริการคอม) ชบาไพร เชิดชู 27-02-2563
279 ลงโปรเเกรม spss   AccBiz307(ห้องบริการคอม) ชุติมา อ่อนสระน้อย 21-02-2563
278 โครงการอบรม หลักสูตร Advance Google Apps for Education สำหรับการจัดการสำนักงานออนไลน์   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น 20-02-2563
277 ลงโปรแกรมอีวิวและIBMSPSS   AccBiz305 เอื้อมพร 19-02-2563
276 ลงโปรแกรม spss   อื่นๆ สุภัทรา ขันเขต 19-02-2563
275 ลงโปรแกรมEview   AccBiz307(ห้องบริการคอม) น.ส.ปภัสาภรณ์ อ่อนสิงห์ 19-02-2563
274 ลงโปรแกรม spss   อื่นๆ ศุภวรรณ แก้วนาพันธ์ 18-02-2563
273 ลงโปรแกรมspss   AccBiz307(ห้องบริการคอม) ปกิตตา เกษสุริยงค์ 18-02-2563
272 ลงโปรแกรม spss   AccBiz307(ห้องบริการคอม) จุฑามาศ. สุดา 17-02-2563
271 ลงโปรเเกรม SPSS   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาวณัฐมล สุวรรณศรี 17-02-2563
270 ลงโปรแกรมSPSS   AccBiz307(ห้องบริการคอม) ภรณ์ธิดา อรัญโชติ 17-02-2563
269 แบนเนอร์ Strengthen South-East Asian Universities Capability to Provide Highly Skille   อื่นๆ อัณณ์ภิศา ราร่องคำ 17-02-2563
268 ประมวลภาพ โครงการอบรมเรื่องระบบคิวอัจฉริยะ   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น 17-02-2563
267 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น 17-02-2563
266 ลงโปรแกรม spss   AccBiz305 นางสาวทรรศน์มน ทับทิมโต 14-02-2563
265 ลงโปรแกรมใช้เรียนวิชาสถิติ   AccBiz305 น.สชุติมณฑน์ ทองคำ 13-02-2563
264 ลงโปรแกรม EViews   AccBiz305 นางสาว อารียา เพ็ชรน้อย 13-02-2563
263 ลงโปรแกรม spss   AccBiz305 ศิริลักษณ์นามโคตร 12-02-2563
262 ลงโปรแกรมSPSS   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาวอรนุช อินทะชัย 12-02-2563
261 ลงโปรแกรมSpss   AccBiz305 นางสาวเก็จมณี พิมพ์หิน 12-02-2563
260 ลงโปรแกรม spss   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นางสาว ธารหทัย กตสุริย์ 12-02-2563
259 แจ้งข้อมูลการเข้าใช้ระบบสารสนเทศคณะ   อื่นๆ อ.สุพัฒตรา นัดธีร์ 07-02-2563
258 แก้ไขโครงการ Summer School 2020   อื่นๆ ผศ.ดร.นิติพงษ์ 07-02-2563
257 แบนเนอร์แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นวลละออง และ รศ.ดร.สุจินดา   อื่นๆ 07-02-2563
256 แจ้งยกเลิกใบสมัครเรียน   อื่นๆ อัณภ์ภิศา ราร่องคำ 07-02-2563
255 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรม SEM   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น 07-02-2563
254 กิจกรรม ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น 07-02-2563
253 ยกเลิกใบสมัครเรียน   อื่นๆ อัณภ์ภิศา รารอ่งคำ 07-02-2563
252 แจ้งแก้ไขกำหนดการ Open House 2020   อื่นๆ อัณภ์ภิศา ราร่องคำ 07-02-2563
251 แจ้งยกเลิกใบสมัครเรียน   อื่นๆ อัณภ์ภิศา ราร่องคำ 07-02-2563
250 แก้ไขระบบรับสมัครเรียน   อื่นๆ อัณภ์ภิศา ราร่องคำ 07-02-2563
249 ข้อมูลสมัครเรียน   อื่นๆ อัณภ์ภิศา ราร่องคำ 07-02-2563
248 แก้ไขข้อมูลสมัครเรียน   อื่นๆ พีชาวีร์ 07-02-2563
247 แจ้งแก้ไขข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียน ระบบเทียบเข้า จำนวน 2 คน   อื่นๆ พิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์ 17-01-2563
246 อัพเดตรายชื่อนิสิตฝึกงาน   อื่นๆ นายสุทัศน์ คมขำ 09-01-2563
245 ปรับปรุงเว็บไซต์ลงทะเบียน Summer School   อื่นๆ อ.ทอม 06-01-2563
244 พัฒนาเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ MBS Open House 2020   อื่นๆ อัณณ์ภิศา ราร่องคำ 06-01-2563
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งการให้บริการ
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว