พบจำนวน 1239 รายการ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง ห้อง/สถานที่ ผู้แจ้ง วันที่ดำเนินการ สถานะ
1823 ตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และนำไปเก็บไว้ที่ห้อง Hall of flame   อื่นๆ วันที่่ 17-10-2564 เวลา 09:05:08
1822 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 17-10-2564 เวลา 09:04:33
1821 สำรวจครุภัณฑ์เครื่่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน   AccBiz100 (สำนักงาน) อ.พันคม วันที่่ 15-10-2564 เวลา 16:32:38
1820 wordsใช้งานไม่ได้ค่ะ   SBB348 อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง วันที่่ 15-10-2564 เวลา 16:28:02
1819 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.มลิจันทร์   อื่นๆ อ.มลิจันทร์ วันที่่ 15-10-2564 เวลา 16:02:26
1818 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2652-2   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 15-10-2564 เวลา 16:01:21
1817 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2   AccBiz201 คุณเฉลิมชัย อุทากร วันที่่ 15-10-2564 เวลา 15:48:55
1816 รีเซตรหัสอีเมล์   อื่นๆ Sirilak Padthanang วันที่่ 15-10-2564 เวลา 15:42:10
1815 ซ่อมเครื่องโน๊ตบุคส่วนตัว อาการเปิดไม่ติด   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.ภูริช วันที่่ 15-10-2564 เวลา 14:49:24
1814 scan File งานไม่ได้   AccBiz100 (สำนักงาน) อัญภิศา วันที่่ 15-10-2564 เวลา 14:48:40
1813 ตรวจเเช็คคอมพิวเตอร์หน้าห้องเรียน พร้อมกับ อัพเดท Google chrome ตึก RN   อื่นๆ อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี วันที่่ 15-10-2564 เวลา 14:48:02
1812 ติดตั้ง Driver Printer ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ซอย 3   AccBiz203 รส.ดร.พรพลัส สุวรรณรัตน์ วันที่่ 15-10-2564 เวลา 12:42:49
1811 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ. Byungho yu   อื่นๆ อ. ศรัญญา วันที่่ 15-10-2564 เวลา 11:18:57
1810 นำจอคอมพิวเตอร์จำนวน 21 จอ ไปเก็บที่ห้อง Hall of flame   อื่นๆ วันที่่ 15-10-2564 เวลา 10:44:25
1809 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 15-10-2564 เวลา 10:44:10
1808 ghost เครื่องห้อง acc.biz301 ที่ลง windows ใหม่งาน NRC จำนวน 18 เครื่อง   AccBiz301 คุณปริญญา จันทรภา วันที่่ 15-10-2564 เวลา 09:45:40
1807 ปรับปรุงการแสดงผลรายชื่อผุ้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในโครงการ   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น วันที่่ 15-10-2564 เวลา 09:12:20
1806 นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้างข้อมูลเสร็จแล้วไปเก็บที่ห้อง Hall of flame   อื่นๆ วันที่่ 14-10-2564 เวลา 20:36:14
1805 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.แคทรียา   อื่นๆ อ.แคทรียา วันที่่ 14-10-2564 เวลา 16:43:40
1804 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.ชุติญา   อื่นๆ อ.ชุติญา วันที่่ 14-10-2564 เวลา 16:20:12
1803 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.ชินภัทร   อื่นๆ อ.ชินภัทร วันที่่ 14-10-2564 เวลา 16:19:13
1802 ติดตั้งโปรแกรม Adobe Premiere Pro   AccBiz100 (สำนักงาน) จิตรณรงค์ นาใจคง วันที่่ 14-10-2564 เวลา 15:56:41
1801 Backup ข้อมูล   AccBiz201 อ.ดร.อัจฉรียา วันที่่ 14-10-2564 เวลา 15:57:06
1800 Backup ข้อมูลเข้า One Drive   SBB415 อ.ดร.แคทรียา วันที่่ 14-10-2564 เวลา 15:30:29
1799 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.อัจฉริยา   อื่นๆ อ.อัจฉริยา วันที่่ 14-10-2564 เวลา 15:54:40
1798 scan file ไม่ได้   SBB200 (สำนักงาน) ชลธิชา (ไหว) วันที่่ 14-10-2564 เวลา 15:29:52
1797 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.อัครวิชช์   อื่นๆ อ.อัครวิชช์ วันที่่ 14-10-2564 เวลา 14:07:28
1796 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.มณีรัตน์   อื่นๆ อ.มณีรัตน์ วันที่่ 14-10-2564 เวลา 14:06:50
1795 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.อิทธิพล   อื่นๆ อ.อิทธิพล วันที่่ 14-10-2564 เวลา 14:05:58
1794 แก่ไขระบบลงทะเบียนในโครงการอบรม   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น วันที่่ 14-10-2564 เวลา 14:00:17
1793 set scan เพิ่มเติม เพื่อสแกนเอกสาร กยศ ส่งกองกิจการนิสิต   AccBiz100 (สำนักงาน) คุณชุมพล งามเลิศ วันที่่ 14-10-2564 เวลา 11:33:18
1792 set scan เพิ่มเติม เพื่อสแกนเอกสาร กยศ ส่งกองกิจการนิสิต   AccBiz100 (สำนักงาน) คุณสถาพร มิตรอามาตร วันที่่ 14-10-2564 เวลา 11:32:56
1791 set scan เพิ่มเติม เพื่อสแกนเอกสาร กยศ ส่งกองกิจการนิสิต   AccBiz100 (สำนักงาน) คุณชลธิชา อินอุ่นโชติ วันที่่ 14-10-2564 เวลา 11:32:04
1790 ล้างข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ส่งมอบคืน   อื่นๆ วันที่่ 14-10-2564 เวลา 11:20:15
1789 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 14-10-2564 เวลา 11:19:13
1788 สำรวจครุภัณฑ์เครื่่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน   SBB200 (สำนักงาน) อ.พันคม วันที่่ 14-10-2564 เวลา 09:07:41
1787 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.องอาจ   อื่นๆ อ.องอาจ วันที่่ 13-10-2564 เวลา 17:23:38
1786 ล้างข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ส่งมอบคืน   อื่นๆ วันที่่ 13-10-2564 เวลา 13:45:36
1785 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.สุธนา   อื่นๆ อ.สุธนา วันที่่ 13-10-2564 เวลา 12:06:11
1784 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 13-10-2564 เวลา 12:05:34
1783 ระบบพัฒนาระบบบันทึกชั่วโมงจิตอาสา กยศ กรอ   อื่นๆ เมทาวิน วันที่่ 12-10-2564 เวลา 16:23:20
1782 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.สมหมาย   อื่นๆ อ.สมหมาย วันที่่ 12-10-2564 เวลา 16:18:55
1781 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.มณิสรา   อื่นๆ อ.มณิสรา วันที่่ 12-10-2564 เวลา 16:17:11
1780 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.ศรีรุ่งรัตน์   อื่นๆ อ.ศรีรุ่งรัตน์ วันที่่ 12-10-2564 เวลา 16:16:30
1779 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.ยุทธชัย   อื่นๆ อ.ยุทธชัย วันที่่ 12-10-2564 เวลา 16:15:26
1778 เก็บคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ยืมใช้สอนเพื่อแทงจำหน่าย   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.นริศรา สัจจพงษ์ วันที่่ 12-10-2564 เวลา 15:26:53
1777 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 12-10-2564 เวลา 15:24:08
1776 อัพโหลดแบนเนอร์เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายสวรรคต ร.9   อื่นๆ วัลภ์วดี วันที่่ 12-10-2564 เวลา 13:55:19
1775 ghost เครื่องห้อง acc.biz301 ที่ลง windows ใหม่งาน NRC จำนวน 18 เครื่อง   AccBiz301 คุณปริญญา จันทรภา วันที่่ 12-10-2564 เวลา 12:38:56
1774 ติดตั้งโปรแกรม SPSS & Amos   AccBiz307(ห้องบริการคอม) นิสิต วันที่่ 12-10-2564 เวลา 10:09:54
1773 เก็บคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ยืมใช้สอนเพื่อแทงจำหน่าย   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.เบญจมาพร วันที่่ 12-10-2564 เวลา 10:09:03
1772 ตรวจเเช็คคอมพิวเตอร์หน้าห้องเรียน พร้อมกับ อัพเดท Google chrome ชั้น 4 Accbiz & Sbb   Accbiz401 อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี วันที่่ 12-10-2564 เวลา 10:08:12
1771 ตรวจสอบและแก้ไขสิทธิ์ในการเข้าใช้ ระบบพัสดุของที่ระลึก โดยเปลี่ยนจากกฤตกนก ศรีพิมพ์สอ   อื่นๆ เฉลิมพล ชนะมินทร์ วันที่่ 12-10-2564 เวลา 09:45:56
1770 ติดตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากอาจารย์ที่ยืมไปจากทางคณะ ๆ   อื่นๆ วันที่่ 12-10-2564 เวลา 09:42:31
1769 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 12-10-2564 เวลา 09:42:04
1768 สำรวจครุภัณฑ์เครื่่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน   SBB200 (สำนักงาน) อ.พันคม วันที่่ 12-10-2564 เวลา 09:19:06
1767 ประชุมเตรียมความพร้อมรับนิสิตเข้ามาเรียนตามปกติเปิดเทอม 2/2564   Accbiz402 อ.ดร.พันคม ศรีบุญลือ วันที่่ 12-10-2564 เวลา 08:33:18
1766 ประชุมฝ่าย   Accbiz402 อ.พันคม วันที่่ 11-10-2564 เวลา 17:43:31
1765 ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 2/2564   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 11-10-2564 เวลา 16:27:33
1764 ปริ้นเตอร์งานหลักสุตร Ricoh SP430 ชำรุด   AccBiz100 (สำนักงาน) คุณพรพิชิต โพธิ์ศรี วันที่่ 11-10-2564 เวลา 14:02:15
1763 ปริ้นเตอร์ ห้องพักอาจารย์ ซอย 3/ SP430 ชำรุด   AccBiz203 อ.ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 14:01:04
1762 ติดตั้ง Driver Printer 430DN   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.ณภัทร วันที่่ 11-10-2564 เวลา 13:31:13
1761 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.นภัทร   อื่นๆ อ.นภัทร วันที่่ 11-10-2564 เวลา 13:30:44
1760 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.พลาญ   อื่นๆ อ.พลาญ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 13:30:08
1759 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.ศิริลักษณ์   อื่นๆ ศิริลักษณ์ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 13:29:04
1758 เก็บคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 390 DT อ.ณัฐอาภา   อื่นๆ ณัฐอาภา วันที่่ 11-10-2564 เวลา 13:26:17
1757 แก้ไขปัญหาเครื่องสำนักงาน Accbiz ชั้น 1 ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้   อื่นๆ ทองสน วันที่่ 11-10-2564 เวลา 13:25:14
1756 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 13:24:44
1755 ใช้งาน Internet ไม่ได้   AccBiz100 (สำนักงาน) คุณรักชาติ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 11:41:03
1754 ติดตั้งโปรแกรม Amos Acobat N-note   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.สันติภาพ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 11:39:56
1753 ใช้งาน Internet ไม่ได้   AccBiz100 (สำนักงาน) คุณลำไพ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 11:38:59
1752 ปริ้นไม่ได้   AccBiz100 (สำนักงาน) พิษนุ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 11:38:17
1751 ติดตั้ง Driver Printer Ricoh 430 เพิ่ม   SBB200 (สำนักงาน) พิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 11:35:36
1750 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) อ.ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน วันที่่ 11-10-2564 เวลา 11:21:57
1749 สำรวจครุภัณฑ์เครื่่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน   AccBiz100 (สำนักงาน) อ.พันคม วันที่่ 11-10-2564 เวลา 10:52:01
1748 ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2565 ห้อง Acc.biz301-308 และ Acc.biz406   อื่นๆ วันที่่ 11-10-2564 เวลา 08:36:04
1747 ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2565   MBS (อื่นๆ) วันที่่ 10-10-2564 เวลา 17:04:02
1746 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 10-10-2564 เวลา 17:02:59
1745 กรรมการดำเนินงานโครงการอบรม เรื่องการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารและหลักเกณฑ์การยื่นขอม   AccBiz301 ผศ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ วันที่่ 10-10-2564 เวลา 12:08:13
1744 โปรเจคเตอร์ไม่มีสัญญาภาพ   AccBiz303 อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี วันที่่ 09-10-2564 เวลา 11:12:31
1743 เตรียมห้องสอบ 303   AccBiz303 อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ วันที่่ 09-10-2564 เวลา 10:49:58
1742 กรรมการคุมสอบวัดคุณสมบัติ (QE) หลักสูตร smartcity รุ่น 1 09-10-2021   AccBiz100 (สำนักงาน) กิรินดา วันที่่ 09-10-2564 เวลา 10:28:11
1741 ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2565   อื่นๆ วันที่่ 09-10-2564 เวลา 09:08:15
1740 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 09-10-2564 เวลา 09:07:40
1739 สำเนาไฟล์วิดิโอการนำเสนองาน NRC2021 ให้ผู้บริหาร   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 08-10-2564 เวลา 16:20:30
1738 ติดตั้งไดร์ฟเวอร์เครื่องปริ้นเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ อ.พลอยชมพู   อื่นๆ วันที่่ 08-10-2564 เวลา 15:42:50
1737 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 08-10-2564 เวลา 15:41:54
1736 โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล S&P Capital IA   อื่นๆ พิษณุ คุณชื่น วันที่่ 08-10-2564 เวลา 13:49:49
1735 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   AccBiz201 คุณเฉลิมชัย อุทากร วันที่่ 08-10-2564 เวลา 13:44:28
1734 ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรของ อาจารย์ อริศาพัชร   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 08-10-2564 เวลา 12:59:26
1733 แก้ไขปริ้นเตอร์ อาการกระดาษติด MP C430DN Floor 31   SBB311 อ.ดร.รจรินทร์ วันที่่ 08-10-2564 เวลา 10:58:52
1732 ตรวจเเช็คคอมพิวเตอร์หน้าห้องเรียน พร้อมกับ อัพเดท Google chrome ชั้น 5 SBB   SBB501 อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี วันที่่ 08-10-2564 เวลา 10:01:02
1731 ติดตั้งวินโดว์และโปรแกรมสำหรับใช้ทำงานเครื่องอาจารย์พลอยชมพู   อื่นๆ อ.พลอยชมพู วันที่่ 08-10-2564 เวลา 09:42:47
1730 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 08-10-2564 เวลา 09:42:14
1729 ติดตั้ง Driver Printer Ricoh 430 เพิ่ม   AccBiz100 (สำนักงาน) พรทองพูน มิอามาตร วันที่่ 07-10-2564 เวลา 16:29:25
1728 ตรวจสอบ E-mail เนื่องจากหาชื่อไม่เจอในการส่งเมล์   AccBiz100 (สำนักงาน) นฤมล วันที่่ 07-10-2564 เวลา 16:27:50
1727 Microsoft Word ไม่สามารถบันทึกแฟ้มเอกสารได้   อื่นๆ คุณเฉลิมชัย อุทากร วันที่่ 07-10-2564 เวลา 16:06:42
1726 ปริ้นเตอร์กระดาษติดไม่สามารถใช้งานได้   AccBiz201 ผศ.ดรญานินทร์ ตั้งภิญโญพุุฒิคุณ วันที่่ 07-10-2564 เวลา 16:05:25
1725 เปิดใช้งานและตรวจเช็คเครื่องคอมฯห้องปฏิบัติการ Lab303 เพื่อใช้ในการสอบ Certificate   AccBiz303 อ.ดร.ณัฐอาภา วันที่่ 07-10-2564 เวลา 16:03:03
1724 เตรียมโน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการออกโครงการ ของ อ.ดร.ญาณิน   SBB200 (สำนักงาน) เฉลิมชัย อุทะการ วันที่่ 07-10-2564 เวลา 16:01:35
1723 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด   AccBiz100 (สำนักงาน) นฤมล พันธุชา วันที่่ 07-10-2564 เวลา 13:55:24
1722 ติดตั้ง Microsoft Office และ Adobe Phothoshop CS6   AccBiz307(ห้องบริการคอม) ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ิม วันที่่ 07-10-2564 เวลา 11:25:16
1721 แนะนำการใช้านงาน Cisco Webex ในการบันทึกวีดีโอ   AccBiz100 (สำนักงาน) กิรินดา วันที่่ 07-10-2564 เวลา 10:14:44
1720 ตรวจเเช็คคอมพิวเตอร์หน้าห้องเรียน พร้อมกับ อัพเดท Google chrome ชั้น 6 SBB   SBB601 อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี วันที่่ 07-10-2564 เวลา 10:14:00
1719 ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) อาคาร SBB ชั้น 5   อื่นๆ วันที่่ 07-10-2564 เวลา 09:54:13
1718 ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) อาคาร SBB ชั้น 6   อื่นๆ วันที่่ 07-10-2564 เวลา 09:53:08
1717 ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) อาคาร SBB ชั้น 7   อื่นๆ วันที่่ 07-10-2564 เวลา 09:52:41
1716 ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) อาคาร SBB ชั้น 8   อื่นๆ วันที่่ 07-10-2564 เวลา 09:52:23
1715 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 07-10-2564 เวลา 09:51:40
1714 อัพโหลดหนังสือ Ebook ขึ้นเซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการในการเรียนการสอน   อื่นๆ วันที่่ 06-10-2564 เวลา 15:48:47
1713 อัพโหลดโปรแกรม SONY Vegas v14 ให้พี่วัฒน์   อื่นๆ พี่วัฒน์ วันที่่ 06-10-2564 เวลา 15:47:15
1712 ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) อาคาร SBB ชั้น 9   อื่นๆ วันที่่ 06-10-2564 เวลา 15:46:07
1711 ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) อาคาร SBB ชั้น 10   อื่นๆ วันที่่ 06-10-2564 เวลา 15:45:46
1710 ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) อาคาร SBB ชั้น 11   อื่นๆ วันที่่ 06-10-2564 เวลา 15:44:41
1709 แนะนำการใช้งาน Cisco Webex   AccBiz100 (สำนักงาน) กิรินดา วันที่่ 06-10-2564 เวลา 14:28:23
1708 กู้ข้อมูลอาร์ดดิสใช้งานไม่ได้   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.ภูริช วันที่่ 06-10-2564 เวลา 14:27:32
1707 เมาส์ใช้งานไม่ได้   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.ยงยุทธ วันที่่ 06-10-2564 เวลา 14:26:33
1706 เพิ่มฟิวล์ฐานข้อมูล TOR ในส่วนข้อมูลการวิจัย (แหล่งตีพิมพ์และปีตีพิมพ์)   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 06-10-2564 เวลา 10:00:05
1705 นำระบบร้องเรียนหรือระบบแนะนำสื่อการเรียนการสอน มาไว้ด้านหน้าเว็บไซต์คณะ   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:59:07
1704 ตรวจสอบการเข้าถึงระบบจองห้องเรียน (ส่วนคณบดี เนื่องจากไม่สามารถจองห้องเรียนได้ มีสิทธ   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:58:00
1703 ตรวจสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารชุดเก่า และ เพิ่มสิทธิ์ของผู้บริหารชุดใหม่   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:57:02
1702 เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาจากชื่อผู้วิจัย ระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะการบัญชีและการจัดการ   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:56:03
1701 แก้ไขสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร (เปลี่ยนจากแสนสุขเป็นพรพิชิต)   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:54:10
1700 ระบบแสดงผลข้อมูลวิจัย ส่วนอาจารย์ สำหรับเจ้าหน้าที่งานหลัก (เฉพาะรายบุคคล พรพิชิต)   อื่นๆ อ.อริศาพัชร วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:52:39
1699 เตรียมห้องประชุมสำเภาฟ้า ใช้ในการสอบวิทยานิพนธ์   SBB200 (สำนักงาน) กิรินดา ไชยศรีสุทธิ์ วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:51:45
1698 ร่วมแสดงความยินดีกับทีม Daisy Glazz ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ "เส้นทางนวัตวณิชย์ คร   อื่นๆ วัลภ์วดี วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:44:03
1697 ตรวจเเช็คคอมพิวเตอร์หน้าห้องเรียน พร้อมกับ อัพเดท Google chrome ชั้น SBB7   SBB701 อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:43:24
1696 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 06-10-2564 เวลา 09:00:35
1695 ติดตั้ง Driver Printer Ricoh 430 เพิ่ม   AccBiz100 (สำนักงาน) พรทองพูน มิอามาตร วันที่่ 05-10-2564 เวลา 15:30:50
1694 ประชุมเรื่อง Smart classroom และรับนโยบายจากผู้บริหารไปดำเนินการต่อ   SBB301 อ.พันคม วันที่่ 05-10-2564 เวลา 15:02:09
1693 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 05-10-2564 เวลา 15:01:45
1692 ตรวจเเช็คคอมพิวเตอร์หน้าห้องเรียน พร้อมกับ อัพเดท Google chrome ชั้น SBB 8 , 9   SBB801 อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี วันที่่ 05-10-2564 เวลา 10:18:51
1691 ลืมรหัสผ่านเข้า อีเมล์ @acc.msu.ac.th   AccBiz201 คุณภัทรภร วัฒนธรรม วันที่่ 05-10-2564 เวลา 09:50:45
1690 Microsoft word ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้   AccBiz201 คุณเฉลิมชัย อุทากร วันที่่ 05-10-2564 เวลา 09:49:09
1689 ติดตั้ง Driver Printer Ricoh 6000 เพิ่ม   AccBiz100 (สำนักงาน) ปิยะสันต์ บุญพระ วันที่่ 04-10-2564 เวลา 14:06:50
1688 ติดตั้ง Driver Printer Ricoh 6000 เพิ่ม   AccBiz100 (สำนักงาน) จิตรณรงค์ นาใจคง วันที่่ 04-10-2564 เวลา 14:05:36
1687 วิทยากรอบรม Cisco CCNA R & S นิสิต BIT62 และ คธ27จศ8 วันที่ 3 ตุลาคม 2564   อื่นๆ อ.นิพจน์พัทธ์ วันที่่ 04-10-2564 เวลา 11:55:25
1686 วิทยากรอบรม Cisco CCNA R & S นิสิต BC62 วันที่ 2 ตุลาคม 2564   อื่นๆ อ.นิพจน์พัทธ์ วันที่่ 04-10-2564 เวลา 11:53:16
1685 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 04-10-2564 เวลา 11:52:51
1684 ติดตั้ง Office o365 ลิขสิทธิ์ มมส.   AccBiz100 (สำนักงาน) คุณเฉลิมชัย อุทากร วันที่่ 04-10-2564 เวลา 11:42:16
1683 Excel 2013 เปิดไฟล์ ตอนดาวน์โหลดไฟล์จากอีเมล์   อื่นๆ อ.กฤตยา แสงบุญ วันที่่ 04-10-2564 เวลา 11:40:45
1682 ซ่อมเครื่องโน๊ตบุคส่วนตัว อาการ no active icon   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.นวลละออง วันที่่ 04-10-2564 เวลา 11:12:59
1681 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว อาการเปิดไม่ขึ้น   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.ยงยุทธ วันที่่ 04-10-2564 เวลา 11:12:18
1680 ตรวจเเช็คคอมพิวเตอร์หน้าห้องเรียน พร้อมกับ อัพเดท Google chrome ชั้น SBB 10-11   SBB1001 อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี วันที่่ 04-10-2564 เวลา 10:39:22
1679 อัพเดตแบบฟอร์มสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์   อื่นๆ กิรินดา วันที่่ 01-10-2564 เวลา 10:58:59
1678 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันการเขียนไฟล์ เพื่อใช้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม สำเภา   SBB200 (สำนักงาน) อ.ดร.พันคม ศรีบุญลือ วันที่่ 01-10-2564 เวลา 10:52:18
1677 ปริ้งไฟล์งานไม่ได้   AccBiz100 (สำนักงาน) ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม วันที่่ 01-10-2564 เวลา 10:45:11
1676 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 01-10-2564 เวลา 10:20:51
1675 ไม่สามารถเปิดไฟล์จากระบบ ทะเบียนได้   AccBiz203 ผศ.ดร.นงลักษ์ แสงมหมาชัย วันที่่ 01-10-2564 เวลา 10:08:54
1674 ติดตั้ง windows ใหม่ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส   AccBiz201 ผศ.ดร.นจินดารัตน์ ปีมณ๊ วันที่่ 30-09-2564 เวลา 14:32:24
1673 อัพโหลดโปรแกรมเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการในการเรียนการสอน   อื่นๆ วันที่่ 30-09-2564 เวลา 13:38:33
1672 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 30-09-2564 เวลา 13:38:06
1671 เปลี่ยนหมึกพิมพ์ สำนักงานส่วนการเงินชั้น 2   SBB200 (สำนักงาน) มลฤดี อินทพุฒ วันที่่ 30-09-2564 เวลา 12:50:43
1670 คณะกรรมการดำเนินโครงการ Coaching คณะนำร่องในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินกา   SBB200 (สำนักงาน) อ.ดร.วิชุดา โพธิ์ศรี วันที่่ 30-09-2564 เวลา 12:48:29
1669 ติดตั้ง Office o365 ลิขสิทธิ์ มมส.   AccBiz201 คุณเฉลิมชัย อุทากร วันที่่ 30-09-2564 เวลา 10:26:21
1668 มีปัญหาในการพิมพ์เอกสาร Word จากระบบ MIS   อื่นๆ กิรินดา วันที่่ 30-09-2564 เวลา 10:06:21
1667 สแกนไฟล์เอกสารไม่ได้   AccBiz201 คุณประภัสสร จรัสอุรณฉาย วันที่่ 30-09-2564 เวลา 08:46:06
1666 ติตดั้ง font สำหรับส่งงานวิจัยตีพิมพ์เพิ่มเติม   AccBiz201 คุณเฉลิมชัย อุทกร วันที่่ 29-09-2564 เวลา 11:04:47
1665 แก้ไข windows 7 ติด windows genuies   อื่นๆ อ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี วันที่่ 29-09-2564 เวลา 10:12:14
1664 สแกนไฟล์เอกสารไม่ได้   AccBiz202 คุณมนัสนันท์ มณีขัติย์ วันที่่ 29-09-2564 เวลา 10:10:00
1663 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี วันที่่ 29-09-2564 เวลา 10:00:00
1662 คอนฟิกอุปกรณ์สวิตสำหรับใช้ประชุมออนไลน์ห้องสำเภาฟ้าในวันที่ 30 กันยายน 2654   อื่นๆ ทองสน วันที่่ 29-09-2564 เวลา 09:44:05
1661 ตรวจสอบข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 29-09-2564 เวลา 09:42:31
1660 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 29-09-2564 เวลา 09:41:56
1659 นิสิตลืมรหัสผ่าน เข้าใช้งานอีเมล์   AccBiz307(ห้องบริการคอม) Jindarat Pitplean วันที่่ 29-09-2564 เวลา 09:04:56
1658 ติดตั้ง Microsoft Office 2013 และ antivirus ลิขสิทธิ์ มมส.   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ วันที่่ 28-09-2564 เวลา 11:39:30
1657 ติดตั้งโทรศัพท์ระบบ Voip หมายเลข 5626 ห้องงานวิจัย   อื่นๆ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 15:09:56
1656 ติดตั้งโทรศัพท์ระบบ Voip หมายเลข 5609 ห้องงานประชาสัมพันธ์   อื่นๆ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 15:09:16
1655 ติดตั้งโทรศัพท์ระบบ Voip หมายเลข 5608 ห้องบริหารหลักสูตร   อื่นๆ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 15:08:06
1654 ติดตั้งโทรศัพท์ระบบ Voip หมายเลข 5657 ห้องโสต (Copy print)   อื่นๆ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 15:06:33
1653 ตั้งค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือใหม่ให้งานพัฒนาบุคลากร   อื่นๆ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 15:05:22
1652 สำรวจระบบโทรศัพท์ Analog และ Voip ภายในสำนักงาน   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 27-09-2564 เวลา 15:04:16
1651 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 15:03:49
1650 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) ณัฐธกานต์ จันดาโชติ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:35:37
1649 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) นฤมล พันธุชา วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:34:50
1648 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) พิษณุ คุณชื่น วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:34:12
1647 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) เมทาวิน งามเลิศ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:33:40
1646 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) สุทัศน์ คมขำ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:33:04
1645 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) นพกร มูลศิลป์ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:32:26
1644 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) พรพิชิต โพธิ์ศรี วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:31:48
1643 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) ปิยะสันต์ บุญพระ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:31:13
1642 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   AccBiz100 (สำนักงาน) ลำไพร ทองบ่อ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:30:02
1641 scan file เอกสารไม่ได้   AccBiz100 (สำนักงาน) ณมน มณีโชติ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:29:24
1640 scan file เอกสารไม่ได้   AccBiz100 (สำนักงาน) อัณณ์ภิศา ราร่องคำ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:28:22
1639 ถ่ายเอกสารไม่ได้   SBB200 (สำนักงาน) พิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:27:11
1638 เข้าใช้งาน google classroom ไม่ได้   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อ.กุลิสรา ลิ้มสุวรรณ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 13:24:16
1637 ปริ้นสีไม่ได้ เนื่องจาก print server error   AccBiz100 (สำนักงาน) คุณพิษณุ คุณชื่น วันที่่ 27-09-2564 เวลา 10:55:41
1636 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด   SBB200 (สำนักงาน) บุศรินทร์ พรหมมินทร์ วันที่่ 27-09-2564 เวลา 09:56:04
1635 อัพโหลดโปรแกรม SONY Vegas v15 ให้พี่วัฒน์   อื่นๆ วันที่่ 23-09-2564 เวลา 16:50:55
1634 ติดตั้งโปรแกรม antivirus Endpoints ลิขสิทธิ์ของ มมส   SBB310 อ.ดร.ยุทธชัย เกราะแก้ว วันที่่ 23-09-2564 เวลา 14:14:48
1633 ปรึกษาแนวทางดำเนินการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565 กับรองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน   อื่นๆ วันที่่ 23-09-2564 เวลา 13:45:44
1632 ตรวจสอบอุปกรณ์สวิตและเครื่องสำรองไฟระบบกล้องวงจำปิดห้องแล็บ AccBiz 302   อื่นๆ วันที่่ 23-09-2564 เวลา 13:44:22
1631 ตรวจสอบ่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ วันที่่ 23-09-2564 เวลา 13:43:47
1629 ติดตั้งโปรแกรมให้นิสิต ป.โท สำหรับประมวลผลงานวิจัย Spss v.22   AccBiz307(ห้องบริการคอม) คุณศริรินทิพย์ อ้วนศรีเมือง วันที่่ 23-09-2564 เวลา 11:44:56
1628 สั่งปริ้นเอกสารไม่ได้   AccBiz100 (สำนักงาน) จุฑามาศ อรรถโยโค วันที่่ 23-09-2564 เวลา 10:29:44
1627 ติดตั้ง windows 7 ใหม่   AccBiz100 (สำนักงาน) จิตรณรงค์ นาใจคง วันที่่ 23-09-2564 เวลา 10:28:09
1626 โปรแกรม Google Meets ไม่ได้ยินเสียง   AccBiz201 คุณภัทรภร วัฒนธรรม วันที่่ 23-09-2564 เวลา 10:06:28
1625 เข้าเว็บชั่วโมงจิตอาสา กยศ. กรอ. คณะการบัญชีและการจัดการ ไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ กนกพร วันที่่ 22-09-2564 เวลา 16:32:26
1624 เข้าเว็บชั่วโมงจิตอาสา กยศ. กรอ. คณะการบัญชีและการจัดการ ไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ คณิศรา วันที่่ 22-09-2564 เวลา 16:05:21
1623 MS OFFICE Print ไม่เห็นเลขหน้า Format เพี้ยน   SBB200 (สำนักงาน) จิราลักษณ์ ครุฑจันทร์ วันที่่ 22-09-2564 เวลา 15:30:11
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งการให้บริการ
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว